انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پیرامون فرهنگ سیاسی (۴): فرهنگ مدنی: نگرش های سیاسی و دمکراسی در پنج کشور

جان چن ترجمه ی محمد رسولی

در بخش پیشین از مجموعه مطالبِ «پیرامون فرهنگ سیاسی» تمرکزمان را دررابطه با کتاب مشهور آلموند و وربا با عنوان « فرهنگ مدنی…» قرار دادیم و از ایدۀ کلی و نتایجی که این دو نویسنده از تحقیق خود بدست آوردند، صحبت کردیم.

در ادامۀ همان مبحث که در این قسمت خدمت خوانندگان ارائه می شود بیشتر حواس مان را متوجه روش هایی می کنیم که پژوهشگران کتاب در تحقیق خود به کار بستند؛ همچنین در رابطه با برخی شواهد پژوهش شان هم بیشتر صحبت خواهیم کرد؛ در نهایت، انتقاداتی را که سایر محققین و علاقه مندانِ متخصصِ فرهنگ سیاسی به کتابشان ارائه دادند موضوع مورد بحث ما در این شماره خواهد بود. ناگفته نماند متنی که در زیر می خوانید ترجمۀ خلاصه ایست که دکتر جای چن از کتاب آلموند و وربا نوشته است.

برای مطالعه متن در زیر کلیک کنید:

۷۴۹۸