انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پهنه های کلان شهری (۱)

ترجمه ی ملیحه درگاهی

پهنه ی کلانشهری از مفاهیم مهم برای سنجش بزرگترین شهر های دنیاست. این مفهوم مبنتی بر گستره ی بازار کاری است که به نوعی به عنوان هسته ی اشتغال ( ناحیه ای با انبوهی از مشاغل در دسترس) و نواحی مجاور آن تعریف می شود که گره های ارتباطی مستحکمی با هسته دارد.
مفهوم پهنه ی کلانشهری اشاره به منطقه ای دارد که هسته های شهری با انبوه جمعیت و اراضی کم جمعیت تر اطراف آن که به بخش های صنعتی، زیربنایی و سکونی قابل تقسیم است را در بر می گیرد. پهنه های کلان شهری به طور معمول در بر گیرنده ی چندین حوزه ی قضایی و وابسته به شهرداری هستند از جمله: محله ها، شهرستان ها، شهر ها، حومه های شهری، مناطق خارج شهر، بخش ها و حتی ایالات. با تغییر در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، نواحی کلان شهری نیز به مناطق اصلی سیاسی و اقتصادی بدل گشته اند.

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید

۱۱۲۶۳