انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجمین همایش ملی نقد ادبی با رویکرد نقد اسطوره شناختی

نقد ادبی، بدون تردید یکی از حوزه های مهم و فراگیر در مطالعات ادبی دوران معاصر در سطح جهان است و در تحقیقات ادبی ایران نیز، از رواج آن در شکل جدیدش بیش از سه دهه می گذرد. انجمن نقد ادبی ایران، تاکنون چهار دوره از همایش نقد ادبی را با محورهای مختلف و در دانشگاه های مهم ایران برگزار کرده است و اینک دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی پنجمین دوره از همایش های پیوستۀ نقد ادبی را با محوریت «مطالعات اسطوره شناختی» با همکاری انجمن نقد ادبی ایران برگزار می کند. دبیر علمی این همایش، دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور استاد برجسته و اسطوره شناس سرشناس ایران و دبیر اجرایی آن دکتر قدرت الله طاهری خواهند بود. کمیتۀ علمی همایش، از همۀ دانشمندان، استادان و پژوهشگرانی که در حوزۀ مطالعات اسطوره شناختی با گرایش های مختلف آن به فعّالیّت علمی می پردازند دعوت می نماید نتایج آخرین مطالعات خود را در قالب مقالات علمی به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.