انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسه هشتم: موزه و سیاست

 

اگرچه موزه‌ها پدیده‌هایی تاریخی و معطوف به گذشته یا دستاوردهای علمی و فرهنگی تصور می شوند؛ اما به نظر می آید که سیاست بیش از هر چیز بر آنها تأثیر گذاشته است. سیاست‌های مختلفی سبب ایجاد موزه ها شده است و البته همین سیاست‌ها سبب محدودیت یا سرمایه‌گذاری در موزه‌ها شده است. از این رو سیاست و موزه را نمی‌توان جدا از هم دانست و این وضعیت در کشور ما نیز صادق است. بدین ترتیب برای درک بهتر موزه‌ها و سیر هویت‌شان باید رابطه‌ی آنها را با سیاست مورد بررسی و توجه قرار داد.

روز ۲۱ مرداد ماه ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ با حضور رضا دبیری نژاد

این برنامه صرفا بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید، یا در طول برنامه در بخش سوالات لایو قرار دهید.

✉️zohreh.dodangeh@gmail.com

آدرس کانال اینستاگرام انسانشناسی و فرهنگ