انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پنجشنبه‌های پرسش و پاسخ، جلسۀ چهل و هفتم: مسئلۀ جامعۀ ایرانی: چالش احیای همبستگی اجتماعی در ایران

جلسه چهل و هفتم مؤسسۀ انسان شناسی و فرهنگ دربارۀ « مسئلۀ جامعۀ ایرانی: چالش احیای همبستگی اجتماعی در ایران » با حضور دکتر جبار رحمانی (عضو شورای‌ مرکزی انسان‌شناسی و فرهنگ و عضو هیئت علمی موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی) برگزار خواهد شد.

در این جلسه جبار رحمانی به پرسش‌های مخاطبان پاسخ خواهد داد.

زمان: ۹ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۵ به وقت تهران، در صفحۀ  رسمی اینستاگرام انسان‌شناسی و فرهنگ

این برنامه بر اساس پرسش و پاسخ انجام می‌گیرد. پرسش‌های خود را به ایمیل زیر ارسال کنید.

zohreh.dodangeh@gmail.com

این جلسه در اسکای روم به آدرس زیر برگزار خواهد شد

https://www.skyroom.online/ch/anthropologyandculture/-47-