انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاورپوینت تسهیل گری

تسهیل گری هنر و مهارت استفاده ازفرایندتواناسازی مشارکت موثردرکارهای گروهی برای دستیابی به اهداف گروه و فرایندی است که یک فرد ازسوی تمام اعضای گروه بدون ذره ای سوءگیری یا اقتدار انحصارطلبانه به گروه کمک می کند تا شیوه تعریف وحل مسائل و اتخاذ تصمیمات را به منظور افزایش اثربخشی گروهی بهبود بخشد. مشارکت موثر پیش از آن که قابل آموزش باشد، نوعی پویایی برای پیشبرد یک فرایند دربرگیرنده فعالیت همزمان مولفه های یک نظام، اعضای گروه ها وسازمان های ذیربط همزمان با پاسخگویی متعادل به تغییرات جاری است.پس اگر کارگزاران نهادی توسعه خواهان مشارکتی موثرند، باید به طور مستمر در عرصه عمل همزمان با پیشبرد فعالیت ها، یاد بگیرند، یاد دهند و تسهیل گری موثری را به عمل آورند.

برای دیدن پاورپوینت روی فایل پیوست کلیک کنید: ۲۳۶۶۹

 

ایمیل نویسنده: fsayyarpour@gmail.com