انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

پاندمی کرونا و تأثیر آن بر آینده آموزش عالی

پاندمی کرونا و تأثیر آن بر آینده آموزش عالی: آیا آموزش مجازی تنها راه حل است؟

مقاله «پاندمی کرونا و تأثیر آن بر آینده آموزش عالی: آیا آموزش مجازی تنها راه حل است؟» نوشته برجس سایمن و سیورتسـن، هانس هنریـک در مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا و به سفارش به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است.

آموزش مجازی و کرونا