انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها

برگردان مهسا شیخان

مقاله «ویروس کرونا و محیط دانشگاه‌ها:آموزش عالی در آمریکا چگونه می‌تواند پاسخ به ویروس کرونا را سامان‌دهی کند؟» نوشته پابلو ایلنز، جاناتان لا و همکاران در مجموعه گزارش‌های بین‌المللی آموزش عالی و بحران کرونا است و به سفارش به سفارش پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ترجمه و منتشر شده است.

 

برای دیدن این یادداشت کلیک کنید: ویروس کرونا و محیط دانشگاهی