انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان و اصطلاحات بیگانه در زبان فرانسه (۶)

در ادامه مجموعه واژگان و اصلاحات بیگانه در زبان فرانسه در این بخش نیز با اصلطاحات رومی رایج در ادبیات فرانسه آشنا می شویم.

۱. (لاتین) Ad majorem Dei gloriam

(برای خشنودی بیشتر خداوند) pour la plus grande gloire de Dieu

۲. (لاتین) Debemur morti nos nostraque

(ما محکوم به مرگ هستیم، ما و آنچه داریم!) nous sommes voués à la mort, nous et nos biens

عبارتی از هراک، شاعر و فیلسوف رومی قرن اول پیش از میلاد.

۳. (لاتین) Grande mortalis aevi spatium
(زمانی طولانی از زندگی یک موجود میرا) long espace de la vie d’un mortel!

۴. (لاتین) In limine
(زیر آستانه) sur le seuil

۵. (لاتین) Mors ultima ratio
(مرگ دلیل پایانی است) la mort est la raison finale

۶. (لاتین) Proper vitam Vivendi perdere causas
(از دست دادن دلیل زندگی (فضیلت) برای زنده ماندن) pour vivre, perdre les raison de vivre (la vertu)

۷. (لاتین) Quantum mutatus ab illo
(چقدر با آ«چه بود تفاوت کرده است) combien différent de ce qu’il était!
از عبارات ویرژیل

۸. (لاتین) Si vis pacem, para bellum
(اگر آرامش می خواهی، جنگی بیفروز!) si tu veux la paix, prepare la guerre
برای دفاع از خود باید بر دشمنان پیشی گرفت.

۹. (لاتین) Tolle, lege
(بگیر و بخوان) prends et lis
عبارتی از آگوستین قدیس

۱۰. (لاتین) Veni, vidi, vici
(آمدم، دیدم، پیروز شدم) j’ai venu, j’ai vue, j’ai vaincu
جملات سزار در مجلس سنا زمانی که پیروزی خود بر فارناس را به آنها گزارش می داد. [عبارتی کنایی برای کسب پیروزی سریع]