انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان بیگانه در زبان فرانسه(۹)

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.

۱. (یونانی) Anagkê stênai [nan-ké… naill]

(ضروری است که توقف کنی، که اعتدال را نگه داری.) Il y a nécessité de s’arrêter, de garder une juste mesure

شعار فیلسوفان یونانی.

۲. (لاتین) Desinit in piscem

همچون دم ماهی جنبیدن

عبارتی برای بیان عدم وجود وحدت و انسجام در روند انجام یک عمل یا یک اثر، زمانی که پایان و آغاز هم خوانی ندارد.

۳. (لاتین) Eheu! Fugaces labuntur anni
(افسوس! سال ها چه زود سپری می شوند!) hélas! Les années s’enfuient rapidement
عبارتی از هوراس شاعر رومی قرن اول پیش از میلاد.

۴. (لاتین) In articulo mortis
(در آستانه مرگ) à l’article de la mort

۵. (لاتین) Melioribus annis
(در سال های بهتر) dans des années meilleures
در زمانی مساعدتر

۶. (لاتین) Multa paucis
(چیزهای بسیاری در عبارت های اندکی) beaucoup de choses en peu (de mots)

۷. (لاتین) Noli me tangere
(به من دست نزنید) Ne me touchez pas!
عبارت مسیح خطاب به مدلین. (از انجیل)

۸. (لاتین) Plurima mortis imago
(مرگ از هزار بعد) la mort sous mille aspects

۹. (لاتین) Quorum pars magna fui
(جایی که من سهم بزرگی به عهده گرفتم) où j’ai pris une grande part
عبارتی از ویرژیل

۱۰. (لاتین) Stat magni nominis umbra
(تنها سایه ای از یک روح بزرگ [پمپئی، شهری که به زیر خاکستر اتشفشان رفت] باقی مانده است.) il (Pompée) reste (seulement) l’ombre d’un grand nom
عبارتی که برای اشخاص یا مکان هایی به کار برده می شود که زمانی مشهور بوده اند و اکنون به سختی به یادآورده می شوند.