انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان بیگانه در زبان فرانسه (۱۲)

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.

۱. (لاتین) Ab imo pectore

(از صمیم قلب، با صداقت کامل) du fond du cœur, en toute franchise

۲. (لاتین) Cave canem

(مواظب سگ باش) prenez garde au chien

عبارتی برای توصیه به هوشیاری و مراقب بودن

۳. (لاتین) Ex abrupt
(ناگهانی و بدون آمادگی) bruquement, sans preparation

۴. (لاتین) Fugit irritabile vatum
(زمان به صورت حبران ناپذیری سپری می شود) le temps s’enfuit,
عبارتی از ویرژیل
۵. (لاتین) In manus
(در میان دستان شما) entre vos mains
سخنی از مسیح پیش از مرگ

۶. (لاتین) In vino veritas
(حقیقت در شراب)la vérité dans le vin
شراب افشاگر است.
۷. (لاتین) Nolens, volens
(خواهی نخواهی) bon gré, mal gré

۸. (لاتین) Quot homines, tot sententiae
(به تعداد انسانها رای و نظر وجود دارد) autant d’hommes, autant d’opinions

۹. (لاتین) Suo tempore
(در زمان خودش) en son temps

۱۰. (لاتین) Unguibus et rostro
(با چنگ و دندان) du bec et des ongles