انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژگان بیگانه در زبان فرانسه (۱۱)

در اینجا بخش جدیدی از مجموعه واژگان بیگانه در زبان فرانسه که اکثر آنها واژگان لاتین هستند را در اصل لاتین، همراه با ترجمه فارسی و فرانسه آنها می خوانیم.۱.

(لاتین) Ab origine

( از آغاز) depuis l’origine

۲. (لاتین) Casus belli

(وضعیت جنگی) cas de guerre

رویداد و حالتی که می تواند خصومت میان ملتها یا نزاع میان طرفین را بازگو می کند.

۳. (لاتین) Extra muros
(بیرون از دروازه های [شهر]) hors des murs

۴. (لاتین) Genus irritabile vatum
(نژاد تندخو شاعران) la race irritable des poètes
عبارتی از هراک.

۵. (لاتین) In aeternum
(برای همیشه) pour toujours

۶. (لاتین) Labor omnia vincit improbus
(یک کار مدوام و پیگیر همه چیز را شکست می دهد.) un travail opiniâtre vient à bout de tout.
عبارتی از ویرژیل.

۷. (لاتین) Mutato nomine
(اسم در حال تغییر است) le nom étant change
تنها اسم است که تغییر می کند، چیزها همان هستند.

۸. (لاتین) Non liquet
(واضح و روشن نیست) Cela n’est pas clair.

۹. (لاتین) Trahit sua quemque voluptas
(شور او همه را به سمت خود می کشد.) sa passion entraîne chacun
عبارتی از ویرژیل

۱۰. (لاتین) Vox clamantis in deserto
(صدای کسی که [بیهوده] در بیابان فریاد می زند.) la voix de celui qui crie dans le désert

عبارتی از سنت ژان باپتیست خطاب به یهودیان که آمدن مسیح را پیش بینی کرده بود. به معنی کسی که صدایش شنیده نمی شود