انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

واژه نامه بوردیو ۹: خودزندگی نامه (Autobiographie)

یک خود زندگی نامه اغلب به نوعی ساختن بنای یادبود، مقبره ای با شکوه برای خود می ماند.

Interventions – Sciences Sociales , Action politique, Agone, 2002, p. 194

نوشته های پراکنده، علوم اجتماعی و کنش سیاسی، ۲۰۰۲، ص. ۱۹۴

خانواده(Famille)

واقعیتی خصوصی با منشاء عمومی.

Raison pratique, Seuil, 1994, p.144

عقل عملی ، ۱۹۹۴، ص. ۱۴۴