انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هویس شماره ۱۰۲

شماره ۱۰۲ دوهفته نامه دوزبانه (ارمنی – فارسی) هویس منتشر شد. این دو هفته نامه با سردبیری روبرت صافاریان، مدیر گروه فرهنگ ارمنی انسان شناسی و فرهنگ منتشر می شود و با صفحه ارمنی سایت، ستون های مشترک دارد. فهرست مطالب را در زیر مشاهده کنید:

 

بخش فارسی: ویژه نامه سینمای ارمنستان به مناسبت جشنواره فیلم زردآلوی طلایی در ایروان

سینمای ارمنی: از بنیانگذاری تا زردآلوی طلایی
روبرت صافاریان

هامو بگنازاریان: بنیانگذار سینمای ارمنستان

فیلمسازان دوران برژنف: هنریک مالیان، فرونزه دولتیان، باگرات هووانسیان

جشنواره بینالمللی فیلم ایروان (زردآلوی طلایی)

پاراجانف و رنگ انار

ارامنه در میان سینماگران بزرگ جهان

آرداواز پلشیان: گُدار مستعجل سینمای ارمنستان

بازتابهای فرهنگ ارمنی در سینمای ایران:
گفتوگویی با حضور آربی آوانسیان، زاون قوکاسیان و روبرت صافاریان

بخش ارمنی

مینیاتورهای موزه وانک سر از لندن درآوردند

نظرهایی درباره هویس بعد از صد شماره

مکاتبات بلبل بوستان جامعه ارامنه ایران عاشق زادوراُقلی و رئیس جمهور ینگه دنیا باراک اوباما

سلامی از زادوراقلی به باراک

پاسخ باراک به عاشق زادوراقلی

دیدی؟

ارمنستان: کاهش خطرناک جمعیت
گایانه مگردچیان

مذاکرات قرهباغ
ناییرا هایرومیان

ظاهراً انتخابات پیش از موعد منتفی است
ناییرا هایرومیان

سیاست فرهنگی
واهه اوشاکان

داستان: این مرد مجسمه شده
شانت باقرامیان

نگاهداری مساجد شوشی
آرمینه ملیک-ایسرائلیان

روزهای گرم تابستان: چند توصیه مفید

لبخند: ۵ نکته به نفع و ۵ نکته به زیان آن

تعمیرات خانه زیانآور است

ورزش: کوپا آمریکا ۲۰۱۱
آرمان تِر استپانیان

سرگرمی

هویس فارسی
http://farsi.hooys.com/

هویس ارمنی
http://www.hooys.com/