انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

همیاری­های سنتی ایلامیان

همیاری­های سنتی ایلامیان، تألیف یارمحمد قاسمی و سهراب مروتی، انتشارات دانشگاه ایلام، ۱۷۶ ص، مصور، ۱۳۸۸

گردآوری و تدوین همکاری­های سنتی، به منزله جمع­آوری و ثبت بخشی از فرهنگ جامعه است. این کتاب که محصول یک کار جمعی است با این هدف به پژوهش و شناسایی گونه­های مختلف همکاری­های سنتی و غیر رسمی در حوزه استان ایلام پرداخته است.

هدف­های ویژه این کتاب که مولفین به دنبال تحقق آن بودند، عبارتست از: شناسایی و انواع گوناگون همکاری سنتی، بررسی جلوه­های این همکاری­های سنتی در خرده نظام­های اجتماعی- اقتصادی از قبیل زراعت، دامداری، باغ­داری، و سایر امور روزمره زندگی، بررسی میزان سازگاری همکاری­ها با شکل­ بندی اقتصادی- اجتماعی موجود استان و ارائه راه­کارهایی جهت احیا و سازگاری این پدیده در ساخت زندگی مردم استان.

شیوه غالب در این پژوهش، روش بررسی اجتماعات است که محقق به عنوان یک مشاهده­گر مشارکت کننده، در زندگی مردم حضور داشته و به ثبت آن پرداخته است. این پژوهش در محدوده استان ایلام که شامل ۱۴ شهر است انجام گرفته و ماحصل آن به صورت کتاب حاضر ارائه شده است.

فهرست مطالب این کتاب به قرار زیر است:

فصل ۱- کلیات

فصل ۲- مفهوم­ سازی و چهارچوب نظری

فصل ۳- عرصه­های همیاری/ دامداری/ کشاورزی

فصل ۳- همیاری­های مذهبی- عرفی

فصل ۴- همیاری در سوگ و سور

فصل ۵- همیاری­های متفرقه