انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

همایش امکانات تحول آموزش در باستان شناسی ایران

مقدمه

روز سه شنبه ۵/۸/۱۳۸۸ همایشی در دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی در همدان برپا بود. این همایش ابتدا قرار بود تابستان برپا شود اما با تاخیری دو ماهه در این زمان دایر شد. پیشنهاد اولیه همایش در چهار روز و برپایه پیشنهاد گرایش های سه گانه در مقطع کارشناسی در زمستان ۱۳۸۷ارائه شده بود. بررسی های اولیه در گروه آموزشی منتج به تغییر به صورت سه روز و با تمرکز بر مقطع ارشد برای گرایش ها بجای مقطع کارشناسی شد. این یعنی محافظه کاری و پی افکندن تحولی بطئی بجای تحولی بنیادی که در ابتدا عملی نمی نمود. بجز تغییر یاد شده عنوان و بخش بندی ها و نسبت بخش های مختلف به شرحی که خواهد آمد تایید شد.

قبل از اینکه به روز اول همایش برسیم مراحلی در پیش بود. پیشنهاد بوسیله رئیس دانشکده در سطح دانشگاه طرح و تصویب شد. بررسی کارشناسی واحد های مقطع کارشناسی در گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه بوعلی طی حدود دوازده جلسه با مشارکت اعضای محترم هئیت علمی انجام شد. این بررسی ها نیازمند جستجو و پژوهش پیش از طرح در جلسات بود که بطور جاری انجام می شد. دبیرخانه فعال شد. حاصل بررسی ها به همه گروه های آموزشی ارسال و از اعضای محترم هئیت علمی باستان شناسی در کل کشور نظر خواهی شد. از حدود ۲۷ گروه آموزشی تنها پنج گروه آموزشی اظهار نظر ارسال نمودند. تعداد قابل توجهی از گروه های آموزشی که مراکز عمده هستند نه تنها اطلاع رسانی فراخوان را انجام نداده بودند، حتی لیست اعضای محترم هیئت علمی را نیز ارسال ننموده بودند.

ادامه بررسی ها و تبادل نظرها با محوریت آموزش باستان شناسی و تحول آن ادامه یافت. خلاصه مقالات و پیشنهادها اکثرا بوسیله دانشجویان مقاطع تکمیلی امیدوار کننده بود. خلاصه ها داوری و اصل مقالات درخواست شد و در نهایت ۱۰ مقاله متناسب با محورهای همایش برای ارائه انتخاب شد. روز اول همایش طبق برنامه قبلی چیزی کم داشت، سخنرانی اساتید و صاحب نظران. این مهم نیز با درخواست از اساتید و اجابت آنها که اشاره خواهم کرد، مُرتب شد.

اولین روز همایش (سه شنبه ۵/۸/۱۳۸۸)

صبح روز اول مراسم نیمه رسمی، افتتاحیه بود. دبیر علمی همایش(دکتر محمد ابراهیم زارعی) گزارشی مختصر ارائه نمود و خوشآمدگویی کرد. ریاست دانشگاه بوعلی سینا جناب آقای دکتر زلفی گل به تمام قواره (بر مرکب سخن) دلسوز باستان شناسی ایران نمودار شد. او از انجمن علمی و ضرورت تشکیل آن گرفته تا حمایت از مجلات علمی- پژوهشی در زمینه باستان شناسی را مد نظر قرار داد. ریئس دانشکده هنر و معماری(دکتر یعقوب محمدی فر) بر ضرورت تحول آموزش و معرفی همایش تاکید نمود. در پایان مراسم رسمی و قبل از پذیرایی، عمران گاراژیان(دبیر اجرایی و پیشنهاد دهنده همایش) با اعداد و ارقام و درصد آموزش باستان شناسی و واحدهای آن و واحدها بررسی شده و پیشنهاد شده را ارائه نمود. معرفی همایش و بخش های مختلف آن نیز در این سخنرانی ارائه شد.
نشست تخصصی اول پس از پذیرایی صبح تا ناهار و نماز به مدت حدود ۵/۲ ساعت برقرار بود. دکتر حسن طلایی استاد دانشگاه تهران با عنوان پایه های نظری و عملی بومی سازی باستان شناسی در ایران بطور تیتر وار از چند منظر باستان شناسی بومی را مورد بحث و بررسی و ارزیابی قرار داد. باستان شناسی از منظری دیگر عنوان سخنرانی دکتر حکمت ا… ملاصالحی دیگر عضو هئیت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه تهران بود. تاریخ و باستان شناسی سخنرانی سوم بود که بوسیله دکتر یوسف مجیدزاده تهیه و بوسیله دکتر محمد ابراهیم زارعی قرائت شد. سخنران پایانی این نشست ناصر نوروززاده چگینی بود که با عنوان نقش آموزش در پژوهش های باستان شناسی به سخنرانی خود پرداخت.
نشست تخصصی دوم بعد از ظهر برپا شد. تفاوت شکلی این سخنرانی ها با نشست اول در این بود که در این نشست ها اعضای هئیت ریئسه متخصص جلسات را هدایت می کردند. جلسه نخست بعد از ظهر بوسیله دکتر حسن طلایی، میرعابدین کابلی و دکتر یعقوب محمدی فر اداره می شد. دکتر حامد وحدتی نسب استادیار دانشگاه تربیت مدرس در مورد تخصص گرایی در باستان شناسی ایران براساس تحلیل آماری پایان نامه ها سخنرانی کرد. انحصاری عمل نمودن گروه های آموزشی و بستن درب هایشان بر روی دیگر متخصصان فرازهایی از این سخنرانی بود. بررسی کاستی های دروس پیش از تاریخ و غرب آسیا از منظر جغرافیا و اقلیم عنوان سخنرانی دکتر بهرام آجرلو استادیار دانشگاه آزاد تبریز بود. نظریه پردازی در نظام آموزشی و پژوهشی باستان شناسی ایران بوسیله سرکار خانم مینو سلیمی ارائه شد. سخنرانی پایانی این نشست مقاله مشترک محمد رضا باهو و بیتا بازیار دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان ارزیابی و بررسی آموزش دانشگاهی و سرفصل دروس کارشناسی باستان شناسی بود. سخنرانان سرفصل دروس مقطع کارشناسی را بطور فراگیر بررسی نموده بودند.
نشست تخصصی سوم آخرین نشست روز نخست بود. اعضای هیئت ریئسه این جلسه دکتر حکمت ا… ملاصالحی استادیار دانشگاه تهران. ناصر نوروززاده چگینی عضو هیئت علمی پژوهشکده باستان شناسی و دکتر کاظم ملازاده استادیار دانشگاه بوعلی همدان بودند. مریم دژم خو(دانشجوی دکتری تخصصی باستان شناسی تاریخی، دانشگاه تهران) با عنوان: تفوق رویکرد متن محور در باستان شناسی دوران تاریخی، اولین سخنران آخرین نشست روز اول بود.این سخنرانی از مشکلی بنیادی در باستان شناسی دوران تاریخی در ایران سخن به میان آورد. سخنران دوم دکتر سهیلا دوریشی استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه آزاد کازرون بود. او نیز درباره کاستی ها و با عنوان پیشنهاداتی درباره اصول، پایه و حذف بعضی واحدهای درسی در باستان شناسی ایران، سخنرانی کرد. آخرین سخنران روز نخست بهروز افخمی(دانشجوی دکتری تخصصی باستان شناسی تاریخی، دانشگاه تهران) بود که درباره گردشگری باستان شناسی، سخنرانی کرد. این مدخل نیز در باستان شناسی ایران جدید بود.
روز نخست به شرحی که گذشت برگزار شد. این روز عمومی بود یعنی همه فعالیت ها متمرکز و در دو سالن مجاور هم انجام می شد. تنها استثنا جلسه کمیته دانشجویی بود. این جلسه بعداز ظهر روز نخست برای ارائه پیشنهادهای مکتوب به کارگروه های تخصصی(در سالن جداگانه ای) تشکیل شد. این کمیته در اصل نظر طیف گسترده ای از دانشجویان که در باستان شناسی ایران تحت آموزش هستند و فرآیند آموزش با آنها معنی پیدا می کند را به کارگروه های تخصصی بطور مکتوب منتقل نمود.
به نظر می رسد روز نخست چنانکه از قبل نیز برنامه ریزی شده بود روز نقد درونزای باستان شناسی ایران بود. همه سخنرانان به گونه ای مرتبط با بحث مورد نظرشان وضعیت موجود را به نقد کشیده و ضمن یادآوری وجود مشکلات بنیادی، راهکاره های سازنده ای ارائه نمودند. چند نسل از باستان شناسان از مرتبه استادی گرفته تا دانشجویان مقطع کارشناسی مجال یافتند تا دربارۀ آموزش باستان شناسی و کم و کیف و مسائل آن به تبادل نظر بپردازند. استاد محترمی هفتاد سال تاریخچه باستان شناسی ایران را نشانه شکست آموزش و بازنگری در آموزش باستان شناسی را ضروری ارزیابی نمودند. کسی از مسئولان اجرایی همایش، تصمیم سازی برای باستان شناسی بوسیله غیر باستان شناسان را مورد تاکید قرار داد و نهاد سازی در باستان شناسی ایران را پیشنهاد کرد. سخنران محترمی عملکرد غیر تخصص گرایانه در آموزش و بویژه پژوهش (راهنمایی پایان نامه ها) را با آمار ارائه داد. انحصارگرایی و بسته عمل نمودن گروه های آموزشی را مورد نقد قرار داد. منابع درسی و منطقه بندی های جغرافیایی در مورد پیش از تاریخ مورد نقد جدی قرار گرفت. رویکرد متن محور بجای پرداختن به باستان شناسی به عنوان مطالعه مواد و ساختارهای فرهنگی، آفت باستان شناسی دوران تاریخی معرفی شد. یادآور می شود، در روز نخست در غیاب استادان باستان شناسی دوران اسلامی، دکتر یوسف کیانی و استاد محمد حسن سمسار تقریبا هیچ بحثی در مورد باستان شناسی این دوره بطور جدی مطرح نشد و این نکته جای تامل و آسیب شناسی دارد. پایان بخش روز نخست، فوق برنامه موسیقی ایرانی بود که با هنر نمایی دانشجویان به همت مهدی بخشی انجام شد. “ای ایران” جمع را به وجد آورده و برای صرف شام راهی نمود.

دومین روز همایش ( چهارشنبه ۶/۸/۱۳۸۸ )
دو بخش کاملا متفاوت برنامه روز دوم همایش بود: بخش هایی مانند کارگروه ها که سه مورد و با عنوان های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی بطور همزمان برنامه ریزی شده بودند. کارگروه های تخصصی از ابتدای صبح شروع بکار نمودند. بطور همزمان و هریک در یک سالن اختصاصی فعالیت می کردند. در این بخش ها متخصصان به بحث درباره آموزش باستان شناسی، واحدهای درسی و سرفصل ها می پرداختند. حاصل این بحث ها در کارگروهی که عمومی خوانده شده بود؛ بطور عمومی درباره مقطع کارشناسی همه پیشنهاد ها را بررسی و مصوب می کرد. سپس مقاطع تکمیلی و گرایش های آن بررسی می شد. در هر کارگروه بطور متوسط بین ۱۲ تا ۱۷ متخصص و مدرس شرکت داشته اند. اکثر این اعضا استادیار و مدارج علمی بالاتر بوده اند با این وجود در هر کارگروه از پژوهشگران مجرب و با سابقه نیز استفاده شده است. ساختار کارگروه ها اداره اجرایی جلسه بوسیله فردی با عنوان دبیر اجرایی بود و اعضا در ابتدای جلسه باید ریئس علمی را با توافق معرفی می نمودند. مورد دوم عملی نشد و همه کارگروه ها بطور گروهی و تنها با اجرای دبیر اجرایی هر کارگروه فعالیت نموده اند. عمران گاراژیان و دکتر عباس مترجم بطور مشترک در کارگروه پیش تاریخ، دکتر یعقوب محمدی فر در کارگروه تاریخی و دکتر محمد ابراهیم زارعی در کارگروه اسلامی مسئولیت اجرا را برعهده داشتند. بدنه اجرایی کارگروه ها که شامل مسئول روابط عمومی، عکاس و فیلمبردار به اضافه کاتب یا منشی جلسه بوده؛ همگی بر عهده دانشجویان نهاده شده بود. اجرای صمیانه و مسئولیت پذیری همراه با تمرکز دانشجویان در عملی شدن این بخش نقش بسزایی داشت که البته شایسته قدردانی است.
مصوبات کارگروه ها در مورد واحدها و سرفصل ها به اضافه مباحث بنیادی مانند خط و مشی و جهت نمایی کلی آموزش باستان شناسی در ایران در هر کارگروه بوسیله اعضای اجرایی و دبیرخانه آماده و در پایان روز به امضای حاضرین در جلسات رسید. کم و کیف فعالیت و مباحث کارگروه های سه گانه متفاوت ارزیابی شده است. این تفاوت در خروجی کارگروه ها یعنی واحدها و سرفصل ها نیز نمود دارد با این وجود هریک از کارگروه ها بررسی کارشناسانه و دقیقی در مورد واحدهای آموزشی و سرفصل ها ارائه نموده اند. حاصل بررسی های کارگروه ها در جلسه مشترکی با عنوان کارگروه عمومی به بحث و بررسی گذاشته شد. این مهم بعد از ظهر روز دوم همایش انجام شد. حاصل کارگروه عمومی بررسی همه واحدها و سرفصل های مقطع کارشناسی است. مقرر شد این مصوبات بوسیله دبیرخانه دائمی به عنوان پیشنهاد و نظرخواهی از دیگر همکاران که در همایش یا جلسات حضور نداشته اند ارسال و در نهایت حاصل نظرخواهی ها در کمیته ای راهبردی نهایی و اجرایی شود. همچنین در کارگروه های تخصصی مصوب شد که ظرف ۴۵ روز اعضای محترمی که تعیین شده اند؛ سرفصل های دروس تغییر یافته را به دبیرخانه ارسال فرمایند.
بخش دیگر(روز دوم همایش) که با استقبال کم نظیر دانشجویان مواجه شده بود سه کارگاه آموزشی بود. کارگاه های آموزشی، همزمان با کارگروه های تخصصی در اصل برای مربیان طراحی شده بود اما مورد استقبال این طیف قرار نگرفت! کارگاه آموزشی پارینه سنگی بوسیله فریدون بیگلری، سامان حیدری گوران و کمال طاهری ترتیب داده شده بود. این کارگاه آموزشی از نظر کتاب و جزوه غنی طراحی شده بود. کارگاه آموزشی باستان شناسی انسان شناسانه قرار بود بوسیله دکتر حامد وحدتی نسب و دکتر کامیار عبدی برپا شود که بوسیله نفر اول ارائه شد. گارگاه آموزشی باستان شناسی فرامدرن( باستان شناسی معاصر و راهکارهای آن) بوسیله دکتر لیلا پاپلی یزدی، عمران گاراژیان، مریم دژمخو و وحید عسکر پور به اجرا درآمد.
کارگاه های آموزشی پارینه سنگی صبح و بمدت حدود ۴ ساعت برگزار شد. در این کارگاه حدود ۱۱۴ نفر شرکت کرده بودند. اکثر شرکت کنندگان دانشجویان بودند. براساس نظر سنجی های انجام شده بوسیله روابط عمومی کارگاه های آموزشی، پارینه سنگی، با بیشترین استقبال مواجه بوده و از حداکثر ظریف بهره برداری شده بود. باستان شناسی انسان شناسانه کارگاه دیگری است که بعداز ظهر روز دوم برگزار شد. حدود ۷۵ نفر در این کارگاه شرکت نموده اند. باستان شناسی فرامدرن نیز سومین کارگاه آموزشی است که بعد از ظهر روز دوم تشکیل شده بود و حدود ۸۰ نفر در آن شرکت جسته بودند.
روز دوم همایش، روزی کم سابقه در باستان شناسی ایران است چراکه سابقه ندارد بیش از پنجاه متخصص و مدرس در کارگروه های تخصصی به بحث درباره کم و کیف آموزش باستان شناسی بپردارند. همچنین سابقه ندارد کارگاه های آموزشی با عناوین روزآمد برپا شود و مدارک مکتوب نیز به شرکت کنندگان ارائه دهد. این بی سابقه بودن موجب شده بود که به سبب کم تجربه بودن(بخش های اجرایی) ناهماهنگی هایی وجود داشته باشد مثلا افرادی در کارگروه های تخصصی شرکت کرده بودند که عضو کارگروه ها نبودند. یا کارگاه های آموزشی در اصل برای مربیان ترتیب داده شده بود که اطلاعات روزآمد برای اداره کلاس ها دریافت کنند اما اتفاقا این کارگاه ها، مورد استقبال این گروه قرار نگرفته و دانشجویان بسیار مشتاق به شرکت در کارگاه های آموزشی بودند!
بحث های تخصصی در کارگروه ها بسیار پربار بود اما به سبب اینکه بطور خصوصی برگزار شدند امکان استفاده از مباحث آن برای همگان فراهم نشده بود. به نظر می رسد کارگروه هایی مانند پیش از تاریخ که نگارنده به سبب مشارکت تقریبا تمام وقت در آن، از مباحث آن اطلاعات کافی دارد، می توانست در سالن عمومی و در جمع برگزار شود تا همگان از جمله دانشجویان از مباحث و رویکردهای تخصصی آن بهره مند شوند.
پایان بخش روز دوم نیز فوق برنامه موسیقی سنتی بود که بوسیله دانشجویان همراه با آواز برگزار شد. هماهنگی و سه تار نوازی این گروه را فخرالدین محمدیان( دانشجوی کارشناسی ناپیوسته باستان شناسی) برعهده داشت. از این گروه نیز صمیمانه تشکر و قدر دانی می شود.
سومین روز همایش (پنج شنبه ۷/۸/۱۳۸۸)
بررسی مقطع کارشناسی ارشد، واحد ها و گرایش ها دستور کار، کارگروه عمومی در روز سوم بود. برخلاف پیش بینی های انجام شده تراکم پیشنهادهای جدید برای گرایش های مقطع کارشناسی ارشد موجب به طول انجامیدن این کارگروه تا نزدیک ظهر شد. اضافه بر گرایش های سه گانه(پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی) که آن هم بوسیله سازمان سنجش در آزمون اعمال نمی شود. ده ها گرایش جدید مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. روش به این صورت بود که هرگرایش (جدید) ابتدا باید در دستور کار جلسه قرار می گرفت. سپس بوسیله پیشنهاد دهندگان برای جلسه معرفی و ضرورت آن توجیه می شد. جایگاه آن در جامعه ایران و مسئله اشتغال فارغ التحصیلان آن در اکثر موارد مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. نظرات موافق و مخالف شنیده می شد و در نهایت گرایش هایی که حدنصاب رای اعضای جلسه را بدست می آوردند، تصویب می شد. پس از تصویب بحث در مورد واحد ها و سرفصل ها ادامه پیدا می کرد. جلسه و پیشنهاد دهندگان باید در مورد طرح توجیهی و سرفصل ها به توافق می رسیدند. در مواردی تبادل نظرها و حتی رای گیری نتیجه بخش نبود، یعنی گرایش پیشنهادی دم مرزی ارزیابی می شد در این موارد در صورتجلسه ذکر می شد، حد نصاب بدست نیآمد تا در آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد. برای مثال نخستین گرایش ارشد که طرح شد” باستان شناسی و مطالعات موزه ای” بود. این گرایش حد نصاب رای را نیاورد. در آخر جلسه، پیشنهاد شد که مجددا طرح و بررسی شود. ابتدا طرح مجدد آن به رای گذاشته شد و اکثریت، رای به طرح مجدد آن دادند. سپس بررسی ها انجام گرفته و موافقان و مخالفان ارائه مطلب نمودند، جالب اینکه پس از طرح مجدد و تبادل نظر با اکثریت آرا تصویب شد.
آخرین بخش همایش که با تاخیر و همراه با گُرسنگی میهمانان و دست اندرکاران همراه شده بود مراسم تقدیر و تشکر از اساتید و پیشکسوتان بود. در این مراسم از همه بازنشستگان چه از دانشگاه و چه از مراکز پژوهشی با لوحِ تقدیر، تشکر به عمل آمد؛ یاد و خاطره از دست رفتگان نیز گرامی داشته شد. در نهایت مراسم اختتامیه و قرائت قطعنامه به اجرا در آمد.
در روز پایانی طبق برنامه تشکیل انجمن علمی باستان شناسی در ساختار وزارت علوم و تحقیقات و فناوری گنجانده شده بود، که به سبب انجام نشدن مسائل اداری آن به فرصتی دیگر موکول شد. روز پایانی با حاشیه ای در مورد کمیته دانشجویی نیز همراه شد. از ابتدای صبح اعضای کمیته دانشجویی به مصوبات یکی از کارگروه های تخصصی اعتراض داشتند. توجه نشدن به ارزیابی ها و مصوبات کسانیکه تحت آموزش هستند، اعتراض اصلی بود. مسئولان کارگروه مربوطه اعتراض را وارد نمی دانستند و در نتیجه بحث تا ظهر به طول انجامید و در نهایت نیز هر دو طرف از مواضع خود عقب نشینی نکردند. به همت گروهی از اعضای هئیت علمی مجرب میانجگری ها تا اختتامیه بی نتیجه و در نهایت به سبب ضیق وقت رها شد. دانشجویان از خواست های منطقی و بجای خویش صرف نظر ننمودند در نتیجه موضوع بطور خودکار به آینده و احتمالا فعالیت های دبیرخانه دائمی و کمیته راهبردی سپرده خواهد شد. موضوع ذکر شده از دو منظر نگریسته شده است. بعضی را نظر براین است که دانشجویان صلاحیت های لازم برای دخالت و حتی ارائه پیشنهاد درباره آنچه می آموزند، ندارند. برعکس، گروه دیگری را نظر براین است که بدون مشارکتِ فعالِ کسانی که تحت آموزش هستند، نمی توان آموزش پویا و به روزی ارائه نمود. مشارکت آنها تقویت انگیزه های آنان و آسان نمودن فرآیند آموزش است. در این صورت از فرآیند فسیل شدن آموزش و نظام های آموزشی جلوگیری عملی و تدریجی بعمل می آید.

نماد، نشریه و پوستر
همایش نماد و نشریه داخلی نیز داشت. نماد برگرفته از نقشمایه های تل باکون فارس است. برمبنای یک نظر این تصویر لاکپشتی را از روبرو نشان می دهد. اما چرا لاک پشت نماد همایش است؟ به این سبب که منظور “آهسته و پیوسته” رفتن است. امید است “لاک پشت روی کره زمین” که یک برداشت از نماد همایش است، همیشه لاک برآسمان باشد.
نشریه داخلی همایش نامش “باهم” بود: حروف اول جمله “باستان شناسی ایران همت می طلبد”. این نشریه تنها سه شماره منتشر شد. یعنی هرروزِ همایش یک شماره؛ قرار بود بصورت گاهنامه و وابسته به دبیرخانه دائمی همایش انتشار پیدا کند؛ نام نشریه، سیاسی ارزیابی شده و پیشنهاد تغییر نام آن ارائه شده تا بتواند مجوز ادامۀ انتشار پیدا کند. درنتیجه دبیرخانه جویای نامی جدید برای این نشریه سه شماره منتشر شده(با نام باهم) است. یادآوری کنم آخرین شماره این نشریه(۳) گلایه های زیادی را از طرف همکاران محترم برانگیخته است. در مواردی زیادی این گلایه ها وارد دانسته می شود(البته جای عذرخواهی دارد). اما به نظر می رسد، سبب اصلی این رویداد یعنی گلایه مندی همکاران، مشغله بسیار زیاد مسئول مربوطه بویژه به سبب عدم مشارکت کافی و وافی همکاران ارجمند است. نتیجۀ منطقی، اینکه ضرب المثل مشهور “از ماست که برماست” مصداق پیدا می کند.
همایش پوستری داشت که بوسیله همکار ارجمند و معاون اداری مالی دانشکده هنر و معماری جناب آقای بشیر پوروقار تهیه شده بود. این پوستر به سبب ضیق وقت و محدویت های بودجه ای در مقیاس محدود تکثیر شد. نظرهای متفاوتی در مورد پوستر و طرح آن ارائه شده، همین نظرها نشان می دهد که تهیه کننده محترم موفق عمل نموده است. از وی صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
یادآوری نکته ای در پایان این بخش ضروری است: هفتاد و پنج دانشجو در ساختاری منظم، بدنه اجرایی همایش را تشکیل می داده اند. از روابط عمومی گرفته تا دبیرخانه و در مواردی تدارکات، انتشارات و پذیرایی با همکاری دانشجویان باستان شناسی عملی شد. هنرنمایی آنها در تمام بخش های همایش از فوق برنامه گرفته تا گواهینامه ها و لوح های یادبود، حتی ژتون ها، خودنمایی می کند. این قلم لازم می داند از یک یک آنها صمیمانه تشکر و قدردانی نمایید.

به نام خدا

قطعنامه پایانی همایش ملی “امکان ها و امکانات تحول آموزش در باستان شناسی ایران”

همایش ملی” امکان ها و امکانات تحول آموزش در باستان شناسی ایران” سه شنبه ۵ تا ۷ آبان ماه ۱۳۸۸ در محل دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان با حضور اساتید رشته باستان شناسی دانشگاههای دولتی و آزاد سراسر کشور، پژوهشکده باستان شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و جمعی از پژوهشگران و اساتید پیشکسوت حوزه ی باستان شناسی کشور و دانشجویان باستان شناسی با هدف بررسی ظرفیت های توسعه امر آموزش باستان شناسی و ارتقاء سطح دانش و امکانات حرفه ای این رشته برگزار گردید.
طی سه روز، جلسات سخنرانی عمومی، کارگروه های تخصصی ، کارگروههای عمومی و کارگاه های آموزشی موضوع و اهداف همایش از سوی شرکت کنندگان مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و نتایجی به شرح زیر حاصل گردید:
۱- ارزیابی و تجدید نظر در عناوین دروس دوره کارشناسی و تصویب آن توسط هر یک از کارگروه های تخصصی و در نهایت کارگروه عمومی.
۲- برنامه ریزی جهت تهیه سر فصل دروس مصوب در زمان ۴۵ روز توسط اعضای تعیین شده در کار گروه ها.
۳- بررسی و تجدید نظر مقدماتی عناوین دروس دوره کارشناسی ارشد که نیازمند تصویب نهایی خواهد بود.
۴- افزون بر گرایش های سه گانه موجود پیشنهادات تصویب گرایش های جدید و مورد نیاز در دوره کارشناسی ارشد شامل:
الف) باستان شناسی گرایش مدیریت پروژه
ب) باستان شناسی گرایش زمین باستان شناسی
پ) باستان شناسی هنر
ت) باستان شناسی پارینه سنگی
ث) باستان شناسی زیر آب
ج) باستان شناسی انسان شناسانه (Anthropological Archaeology)
چ) گیاه باستان شناسی
ح)جانور باستان شناسی
خ) باستان شناسی و مطالعات موزه ای (Museum and artifacts study)
مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
همچنین گرایش باستان شناسی گردشگری جهت بررسی بیشتر به دوره بعدی همایش موکول شد. علاوه بر آن مقرر گردید که سرفصل های گرایش های فوق الذکر توسط اساتید تعیین شده تهیه گردد.
۵- مقرر گردید آزمون کارشناسی ارشد سه گرایش موجود تفکیک و جهت پذیرش دانشجو در سال آتی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت اجرا ارسال و پیگیری گردد.
۶- طرح ایجاد انجمن علمی باستان شناسی وابسته به وزارت علوم تحقیقا ت وفناوری مورد تاکید و تصویب شرکت کنندگان قرار گرفت و برخی از مقدمات آن به انجام رسید.
۷- شرکت کنندگان در همایش بر استمرار تشکیل این همایش به صورت دو سالانه تاکید و خواستار ایجاد دبیر خانه دائمی همایش شدند.
۸- شرکت کنندگان در همایش بر تعامل بیشتر اساتید گروه های آموزشی و پژوهشی باستان شناسی کشور با هم تاکید و خواستار همگرایی بیشتر توام با تخصص گرایی با حفظ اخلاق علمی و حرفه ای در حوزه ی آموزش باستان شناسی شدند.
۹- شرکت کنندگان در همایش بر تعامل مستمر و روز افزون با موسسات پژوهشی مرتبط، مخصوصا پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دیگر واحد های مرتبط سازمان میراث فرهنگی تاکید کردند.
۱۰- اعضای کار گروه های تخصصی بر تشکیل هیات راهبردی در قالب کمیته پیگیری نتایج همایش، نسبت به بررسی وهماهنگی در خصوص بند های قطعنامه جهت تصویب نهایی و اجرایی شدن آن تاکید کردند.
در پایان شرکت کنندگان در همایش از زحمات مستمر برگزار کنندگان، دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا به ویژه اعضای هیات علمی ، دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر محمدابراهیم زارعی و دبیر اجرایی همایش جناب آقای دکتر عمران گاراژیان و گروه باستان شناسی آن دانشکده تقدیر به عمل می آورند.

عمران گاراژیان، استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه بوعلی سینا، همدان، دبیر اجرایی همایش امکانها و امکانات تحول باستان شناسی و از همکاران صفحه باستان شناسی در «انسان شناسی و فرهنگ» است.