انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

هفته فرهنگی ژاپن در اصفهان و تهران

هفته فرهنگی ژاپن پس از برگزاری درموزه هنرهای معاصر اصفهان، از پنجم تا نهم بهمن ماه ۱۳۹۰ در خانه هنرمندان تهران برگزار می شود. در این هفته برنامه های متعددی فرهنگ این کشور به مخاطبان ایرانی ارائه خواهد شد. انسان شناسی و فرهنگ در چارچوب برناه های خود، ویژه نامه الکترونیک فرهنگ معاصر ژاپن را در مراحل آخر انتشار در دست دارد . فهرست برنامه ها را دراصل خبر بخوانید.

فراخوان ویژه نامه ژاپن
http://anthropology.ir/node/10998

 

برای فهرست برنامه های هفته فرهنگ ژاپن در زیر کلیک کنید:

 

۱۲۳۱۴