انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگرش انسان شناختی به استان بوشهر(۱)

در تحقیق حاضر به بررسی گونه شناسی محیطی و اقلیمی استان بوشهر پرداخته خواهد شد. رویکردی که در اینجا مورد نظر قرار گرفته است شهر را به عنوان مفهومی فضایی، کالبدی و طبیعی می بیند که حاصل رابطه ای است که انسان با طبیعت به وجود می آورد. شهر را می توان محیطی انسان ساخت تعریف کرد که پس از شکل گیری در فضا تکامل و با گذشت زمان، رشد یافته است.
فضا و مکان از مقولاتی هستند که علوم مختلفی همچون انسان شناسی، جامعه شناسی، فلسفه، تاریخ، جغرافیا و … را به خود معطوف داشته است. هر یک از این علوم جنبه های مختلفی از این پدیده ها را بررسی کرده اند. انسان شناسی شهری (Urban Anthropology) نیز به عنوان یکی از زیر شاخه های اصلی انسان شناسی فرهنگی، با رویکردی جامع گرا محیط و فضای شهری را در عین پیچیدگی بسیار زیاد و وجود پارامتر های بی شمار در دو بعد زمانی و مکانی، مورد مطالعه قرار می دهد.

هر فضای کالبدی برای شکل گیری خود تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ویژگیهای محیط طبیعی، مصالح و امکانات فنی، فرهنگ حاکم بر جامعه و خلاقیت طراحان است. یک شهر به همین دلیل فعالیتها و کارکردهای متعددی را در بر میگیرد و ارتباط متقابل میان فضاهای کالبدی و تحولات اقتصادی- اجتماعی، همواره به گونه ایست که کاستی و نقصی در هر یک بر دیگری تأثیر می گذارد. پروفسور هوفر (Paul Hofer) می گوید: شهر نتیجه ی ارتباط میان شش جنبه است: ساخت اقتصادی، ساختار اجتماعی، ساخت کالبدی، موقعیت جغرافیایی، موقعیت قانونی و در نهایت حیات سیاسی.

استان بوشهر از استانهای جنوبی ایران است که در حاشیه ی خلیج فارس قرار دارد.این استان با مساحتی حدود ۲۷،۶۵۳ کیلومتر مربع، جمعیتی برابر ۸۸۶،۲۶۷ نفر دارد یعنی چیزی حدود ۲۶/۱ درصد کل جمعیت ۷۰ میلیونی کشور . از این میان ۵۷۷۴۶۵ نفر در شهرها و ۳۰۳۴۰۹ نفر در روستاها ساکن بوده و ۵۳۹۳ نفر نیز غیر ساکن بوده اند(مرکز آمار ایران ،۱۳۸۵). استان بوشهر بر ۲۷ درجه و ۱۴ دقیقه عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۵۸ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. این استان از شمال به استان خوزستان و قسمی از کهکیلویه و بویر احمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از غرب به خلیج فارس محدود است. بوشهر با خلیج فارس بیش از ۶۲۵ کیلومتر مرز دریایی دارد و از اهمیت راهبردی و اقتصادی برخوردار است.

برای خواندن بخش اول این تحقیق در زیر کلیک کنید :

Microsoft Office document icon ۷۲۱۲.doc 447.5 KB