انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نگاهی بر تاثیر گذارترین آثار سیاسی(۱۱): نظریه عدالت

نظریۀ عدالت: کتابی است از فیسلوف سیاسی، جان راولز (۲۱-۲۰۰۲۱۹). این کتاب بیانگر دلمشغولی های نویسندۀ آن در طول زندگی اش است که تحت تاثیر حوادث ناشی از جنگ جهانی دوم پیش آمده است. به عبارت دیگر، نظریۀ عدالت تنها کتاب جان راولز است. نظریه ای که در این کتاب معرفی شده است آن را به یکی از قوی ترین کتاب ها در حوزه فلسفۀ سیاسی قرن ۲۰ تبدیل کرده است.

مفاهیم و موضوعات کلیدی در نظریۀ عدالت جان راوالز:

۱. تعریف واژۀ عدالت،

۲. اتصال بین دو اصول عدالت و
۳. چالش ها بر سر دو اصول عدالت.
هدف راولز در این کتاب بسط مفهوم سنتی قرارداد اجتماعی بود که نظریه پردازان سیاسی نظیر لاک ،روسو و کانت مدت ها پیش ساخته و پرداخته بودند. زمانی که این کتاب منتشر شد ایدۀ سود گرایی چه در فلسفۀ سیاسی و چه در عرصۀ عمل ایدۀ غالب بود و نظریۀ قرار داد اجتماعی در حاشیه قرار داشت. راولز با نوشتن این کتاب در واقع می خواست قرار داد اجتماعی را دوباره در متن توجهات بیاورد.

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۱۰۰۷