انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نقش حزب الدعوه الاسلامیه در گفتمان مقاومت شیعی عراق

جنبش سیاسی – اجتماعی نوین شیعه در عراق، در فضای گفتمانی حاکم بر عراق در دهه ۱۹۴۰ به بعد شکل گرفته و ارتباط تنگاتنگی در ابعاد اندیشه و سیاسی با زمینه اجتماعی تاریخی عراق دارد. رویدادهایی چون گسترش اندیشه های کمونیستی و ناسیونالیستی، وپس از روی کار آمدن حزب بعث در سال ۱۹۶۸ و سرکوب سازمان یافته شیعیان و اعمال تبعیض های آشکار،

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۱۰۵۰۶