انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظریات شکنر در باب آیین، نمایش و اجرا

شکنر اصطلاح اجرا را با تعریفی جدید تبیین می‌نماید و اشاره می‌کند که تعریف آن کاری دشواری است، چرا که مرزهای جدا کننده آن از تئاتر از یکسو و از زندگی روزمره از سوی دیگر دلبخواه‌است(شکنر، ۱۳۸۶: ۱۶۵). اجرا در دیدگاه او رویدادهای ورزشی، مسابقه، تجمع و میهمانی را نیز شامل می‌شود.(همان، ۱۵۷) او اجرا را رویدادی می‌داند که هم تئاتر در آن جای دارد و هم آیین(همان، ۲۶۱) و در نهایت اذعان می‌دارد که: کل پیوستار دوتایی سودمندی/ آیین- سرگرمی/ تئاتر همان است که من اجرا می‌نامم.(همان، ۲۶۱)

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید :

۹۶۴۵