انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نظام ارزشی گفتمان ادبی: رویکرد نشانه – معنا شناختی

چکیده: اگر چه می توان از دیدگاه زبان شناختی، تمایز و تفاوت را مبنای شکل گیری ارزش دانست، باید توجه کرد این دو عامل ما را فقط در آغاز راه شکل گیری ارزش قرار می دهند. به همین دلیل ، تقابل های دو گانه – برخلاف تصور- تا زمانی که توسط کنش گفتمانی به کار گرفته نشوند و به شیوه ای پویا بارگذاری نشوند، به ارزش تبدیل نمی شوند.

دکتر حمید رضا شعیری، عضو شورایعالی انسان شناسی و فرهنگ است.

برای خواندن مقاله کامل فایل پیوست را ببینید:

پیوست اندازه
PDF icon ۳۱۲۸۲-۴-۴.pdf 1017.99 KB