انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نشست‌های حلقه‌ شیعه‌پژوهی سرو(۲)

مناسک در حرکت: آیین‌های سوگواری شیعی و حج‌گزاری ایرانیان در دوره‌ی قاجار

با حضور پیمان اسحاقی

در دوره قاجار، ایرانیان، از جمله دولتمردان، تجار و روحانیون، از ایران در قالب کاروان‌های کوچک به سفر حج می‌رفتند. یکی از برنامه‌های همیشگی این کاروان‌ها برگزاری آیین‌های سوگواری حسینی بود و مهم‌ترین بخش این آیین‌ها، سوگواری‌های دهه محرم بود که چند روز بعد از پایان مراسم حج آغاز می‌شد.
در این ارایه، من با بررسی حدود یکصد سفرنامه و سند بازمانده از دوران قاجار در زمینه حج‌گزاری ایرانیان، تلاش دارم تا ضمن بازسازی برگزاری آیین‌ها در مسیر و هنگام حج، نشان دهم چگونه برگزاری مراسم به حفظ و تاکید بر هویت شیعی در فضای اجتماعی عمدتاً غیر شیعی کمک می‌کرد، چگونه آیین‌های حسینی، «ایرانی بودن» این دسته از حجاج را با تاکید بر عناصری ایرانی، همچون پرچم ایران و دعا برای پادشاه ایران تقویت می‌کرد، و به چه صورتی اجرای این مناسک برای اجراکننده و تهمیدگرانش، نوعی هویت مشخص را در میان ایرانیان ایجاد می‌کرد.

سه‌شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
ساعت ۱۰ شب

لایو اینستاگرام در نشانی زیر:
@sarvshiastudies