انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

نرخ رشد جمعیت استان‌های ایران بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰

براساس سرشماری نفوس و مسکن ایران در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، جمعیت ایران از ٧٠۴٩۵٧٨٢ نفر با متوسط رشد سالانه ۱.۲۹ به ٧۵١۴٩۶۶٩ نفر افزایش یافته است. در این میان بیشترین میزان رشد جمعیت مربوط به استان‌های بوشهر و البرز به ترتیب با ۳.۱۱ و ۳.۰۴ بوده است. کمترین میزان رشد جمعیت

 

نیز به ترتیب به استان‌های اردبیل با ۰.۳۳، ایلام ۰.۴۳ و لرستان ۰.۴۴ تعلق دارد. استان تهران نیز با نرخ رشد ۱.۴۴ در رده هشتم در میان سایر استان‌ها قراردارد.