انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مکتب انتقادی فرانکفورت و پیوند علم و ارزش در علوم اجتماعی

پیوند میان علم و ارزش همواره مهم و موردبحث بوده است.

از اواخر قرن هجدهم و با تفوق علم‌گرایی و روش‌های علوم طبیعی بر فلسفه و علوم انسانی، پیوند میان علم و ارزش اهمیت بیشتری نیز پیدا کرده است. در قرن نوزدهم، علم‌گرایی مذکور در نحلۀ پوزیتیویسم در علوم اجتماعی خودش را نشان داد. پوزیتیویسم با نگاهی عینی و بیرونی نسبت به پدیده‌های اجتماعی به تفکیک علم از ارزش معتقد است. نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت در قرن بیستم و با نقد پوزیتیویسم به ارائه دیدگاه‌های خود در رابطه با علم و ارزش پرداختند. فرانکفورتی‌ها نگاهی کل­ گرایانه نسبت به شناخت پدیده‌ها دارند و علم را فارغ از ارزش تلقی نمی‌کنند. این مقاله، با مقدمه‌ای از شکل‌گیری و اصول پوزیتیویسم، به شرح آرا و نظرات مهم‌ترین نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت، یعنی ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو، هربرت مارکوزه و یورگن هابرماس، در رابطه با مبحث علم و ارزش می‌پردازد.

مقاله کامل را در لینک زیر دانلود کنید:

مکتب انتقادی فرانکفورت و پیوند علم و ارزش در علوم اجتماعی