انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مناسک شفا در میان زنان ترکمن ایران

مناسک شفا در میان زنان ترکمن ایران به قلم دکتر منیژه مقصودی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، بخشی از کتاب آیین های زنانه در میان جماعت های اسلامی و شیعی ایران است که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده است. در فایل پیوست با این فهرست مطالب کتا و این بخش آشنا می شویم:

 

women’s rituals and ceremonies in shiite iran and muslim communities