انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب

درآمدی بر نظریه فرهنگی/ فیلیپ اسمیت/ ترجمه حسن پویان/ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی/ چاپ اول: ۱۳۸۵ /۳۵۰۰ نسخه

در حالی که به هزاره نو قدم گذاشته ایم، ظاهراً «فرهنگ» از موضوعاتی است که همگان، چه در محیط های دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی از آن سخن می گویند. بسیاری بر این باورند که ما در جهانی زندگی می کنیم که در آن، نشانه ها و نهادها و رسانه ها موقعیتی مرکزی در عرصه اقتصاد به دست می آورند، جهانی که در آن، ساختار هویت های ما بیش از پیش براساس تصویر، شکل می گیرد، و نابرابری و مشارکت مدنی به وسیله گفتمان های شمول و عدم شمول تعریف می شوند. امروزه چالش های سیاسی فعالان سیاسی فمینیست، مردمان بو می و اقلیت های نژادی، همان قدر با هویت و شناخت فرهنگی رابطه دارند که با برابری اقتصادی و حقوق قانونی و قضایی.

اگر در زندگی روزمره خود تأمل کنیم، درخواهیم یافت که در این جا مثل جاهای دیگر فرهنگ حضور دارد. فرهنگ است که تصمیم گیری های ما را به هنگام خرید در بازارچه و فروشگاه های بزرگ، در انتخاب برنامه های تلویزیونی و پاسخ های ما به وقایع جهانی، تعاملات رودر روی ما با سایرین، و حتی معنایی را که از بودن مدنظر داریم، شکل می دهد. در چنین زمینه ای توانایی ما برای درک فرهنگ به یکی از مؤلفه های اصلی شهروندی فعال و شایسته تبدیل می شود. نظریه فرهنگی، یکی از منابع مهم این وظیفه را برای ما فراهم می کند. در سراسر کتاب، تفاسیر و ارزیابی های انتقادی، خواننده را قادر خواهد ساخت تا محدودیت های هر نظریه را درک کند و به تعادل برسد.
کتاب « درآمدی بر نظریه فرهنگی» از یک پیش گفتار، و یک درآمد ( فرهنگ چیست؟ نظریه فرهنگی چیست؟) و ۱۴ فصل بشرح ذیل تشکیل شده است:

فصل اول: فرهنگ در نظریه اجتماعی کلاسیک
فصل دوم: فرهنگ و وحدت اجتماعی در آثار تالکت پارسونز
فصل سوم: فرهنگ به مثابه ایدئولوژی در مارکسیسم غربی
فصل چهارم: فرهنگ به منزله کنش در کنش متقابل نمادین ، پدیدار شناسی و روش شناسی مردمی
فصل پنجم: دورکیمی ها: آداب، طبقه بندی و امرمقدس
فصل ششم: ساختار گرایی و تحلیل نشانه شناسی فرهنگ
فصل هفتم: چرخش مابعد ساختار گرا
فصل هشتم: فرهنگ، ساختار وعاملیت: سه کوشش برای ترکیب
فصل نهم: مطالعات فرهنگی بریتانیا
فصل دهم: تولید و دریافت فرهنگ
فصل یازدهم: فرهنگ در مقام متن، روایت و هرمنوتیک
فصل دوازدهم: رویکرد های روانکاوانه به فرهنگ و نفس
فصل سیزدهم: تحلیل فرهنگی پسامدرنیسم و پسامدرنیته
فصل چهردهم: پسامدرن و نظریه انتقادی مابعد ساختارگرا