انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب رنسانس ایتالیا فرهنگ و جامعه در ایتالیا

رنسانس ایتالیا یکی از برجسته ترین و شورانگیزترین دوره های سراسر تاریخ انسان است که بیشتر در فلورانس متمرکز بود اما مراکز مهمی نیز در شمال ایتالیا دارا بود. شاید واقعیت کانونی، گرد هم آمدن شکوفایی اقتصادی، رفاه و استعداد بود. شکوفایی اقتصادی افراد و گروه ها بود که موجب خلاقیت و تألیف هنرمندان و اندیشمندان شد. با این همه، این خلاقیت و تولید فوق العاده ی هنر، نه به انگیزه ی آز و سرمایه گذاری برای سود بیشتر، بلکه فضیلت، افتخار و لذت بود.

پیتر برک، تاریخ فرهنگی و اجتماعی رنسانس ایتالیا را در قرن پانزدهم و شانزدهم به تصویر می کشد. او نهادهای اجتماعی و سیاسی که در این دوره وجود داشتند را بررسی کرده و شیوه های اندیشیدن و نگریستن را که خاص این دوره ی تولید فوق العاده ی هنری است، تحلیل می کند. نویسنده نه تنها به آثار میکل آنژ، رافائل، داوینچی و دیگران می پردازد، بلکه به پس زمینه ی اجتماعی، الگوهای امرار معاش این نخبگان فرهنگی را نیز مد نظر دارد.

برک ۶۰۰ عضو “نخبگان فرهنگی” و حدود ۲۰۰۰ نقاشی را بررسی کرده تا به نتیجه گیری های خود دست یابد. پیوند پیچیده ی میان هنرمندان و حامیان و مشتریان آن ها بسیار دشوارفهم بوده و از رنسانس به بعد هنرمند استقلال خود را اعلام می دارد. زمانه و ذائقه تغییر می پذیرد و قرن شانزدهم، با دشواری های بسیار خویش برای ایتالیا، تأثیر زیادی بر محتوای تولید هنری دارد. برک داده های آماری زیادی درباره ی طبقه اجتماعی و پایگاه حرفه های مختلف بر پایه ی درآمد سالانه ارائه می دهد و اینکه در طی رنسانس، چه تحرک گسترده ی اجتماعی بر اساس آموزش و مهارت در میان هنرمندان و صنعتکاران وجود داشت.

برک هشدار می دهد که نبایستی آثار هنری را بازتابنده ی نیت آگاهانه ی هنرمند خاصی تفسیر کنیم که ممکن است به تقاضای یک حامی مالی پاسخ می دهد یا یک جهان بینی مشترک را در اثر خویش بازتولید می کند. در فصل سوم، “هنرمندان و نویسندگان” برک آموزش صنعتکاران و هنرمندان را با آموزش اومانیست ها مقایسه می کند که معمولا به دانشگاه ها تعلق داشتند. وی اشاره می کند که تا حدود سال ۱۵۰۰، آگاهی از یک سبک شخصی، آشکار می شود.

فصل های ۴، ۵ و ۶، به ترتیب به رابطه ی “حامیان و مشتریان”، “سودمندی های آثار هنری” و “ذائقه” می پردازند. برک اشاره می کند که در قرن پانزدهم، حامیان و نه خود هنرمندان، الهام و شیوه ی کار آثار را در دست گرفتند. فصل پنجم به یادمان می آورد که نبایستی نقاشی ها، مجسمه ها، جایگاه ها یا کلیساها را آثار هنری بیانگاریم، بلکه آن ها دارای اهداف دینی یا اجتماعی هستند. برک در فصل ششم، علاقه به ناتورالیسم یا راست نمایی را تحلیل می کند.

نگرانی بنیادی برک در این کتاب این است که تغییرات فرهنگی چگونه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک عصر مربوط می شوند.

فهرست مطالب

نگاره ها vii

درآمد ۱

درون مایه ۱

رویکرد ۴

بازبینی در ویرایش سوم ۸

بخش یکم، مسئله

۱. هنر در ایتالیای رنسانس ۱۷

۲. مورخان: کشف تاریخ اجتماعی و فرهنگی ۳۲

بخش دوم، هنر در پیرامون آن

۳. هنرمندان و نویسندگان

عضوگیری ۴۷

آموزش ۵۶

سازماندهی هنرها ۶۷

جایگاه هنرها ۸۰

هنرمندان به عنوان منحرفان اجتماعی ۸۸

۴. حامیان و مشتریان ۹۴

حامیان که هستند؟ ۹۵

حامیان در برابر هنرمندان ۱۰۷

معماری، موسیقی و ادبیات ۱۱۸

ظهور بازار ۱۲۵

۵. سودمندی های آثار هنری ۱۳۲

جادو و دین ۱۳۳

سیاست ۱۳۸

حوزه ی خصوصی ۱۴۸

هنر برای لذت ۱۵۱

۶. ذائقه ۱۵۲

هنرهای دیداری ۱۵۳

موسیقی ۱۶۱

ادبیات ۱۶۴

تنوع ذائقه ۱۶۶

۷. شمایل نگاری ۱۷۱

بخش سوم، جامعه ی گسترده تر

۸. جهانبینی ها: برخی عناصر مسلط

دیدگاه ها به کیهان ۱۸۸

دیدگاه ها به جامعه ۱۹۸

دیدگاه ها به انسان ۲۰۳

به سوی ماشینی شدن جهان انگاره ۲۱۱

۹. چارچوب اجتماعی ۲۱۵

سازمان دینی ۲۱۵

سازمان سیاسی ۲۲۰

ساختار اجتماعی ۲۲۸

اقتصاد ۲۳۴

۱۰. تغییر فرهنگی و اجتماعی

نسل ها ۲۴۲

تغییرات ساختاری ۲۴۹

۱۱. مقایسه ها و نتیجه گیری ها ۲۵۵

هلند ۲۵۶

ژاپن ۲۵۹

پی افزود: نخبگان خلاق ۲۶۴

ارجاعات و کتابنگاری ۲۶۶

نمایه ۳۱۴

منتشر شده در ۱ ژانویه ۱۹۷۲، انتشارات دانشگاه پرینستون،جلد کاغذی، ۲۹۸ صفحه، ISBN: 0684125765.

ویرایش دوم، منتشر شده در ۱ اوت ۱۹۸۷، انتشارات دانشگاه پرینستون،جلد کاغذی، ۲۹۴ صفحه، ISBN: 0691028389.

ویرایش سوم، منتشر شده در ۲۳ فوریه ۲۰۱۳، انتشارات دانشگاه پرینستون، جلد کاغذی، ۳۲۶ صفحه، ISBN: 9780691162409.