انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب بازتاب اندیشه تالیف دکتر ولی الله شجاع پوریان

انسان با بهره گیری از نیروی اندیشه از بدو دوران حیات خود همواره سامان زندگی اجتماعی خود را تغییر داده و دگرگون ساخته است. ایجاد تحول در محیط طبیعی و اجتماعی ابتدا امری تدریجی بوده اما با گذشت زمان همواره شتاب بیشتری گرفته است. هرچه به دوران جدید نزدیکتر می شویم این شتاب بیشتر و بیشتر می شود.از جمله مسائلی که بشر از دیرباز با آن سر و کار داشت شکلهایی از نظم اجتماعی و گونه هایی از سازمان سیاسی و اقتدار سیاسی بوده است. تا زمانی دراز این نظم و نهادهای اجتماعی بنا به سنت جریان داشته اند و مردم آنها را بنا به سنت می پذیرفتند. یعنی اینکه درباره ی آنها و بازنگری در آنها کمتر به اندیشه می پرداختند. اما سرشت دگرگون شونده ی زندگی هر بار بحرانهایی با خود داشت که مردم را درباره چون و چرایی صورتهای زندگی اجتماعی مثل قانون، اقتدار، دولت به بازاندیشی وامی داشت. در واقع این بحرانها همواره آغاز پرسشها و اندیشه های تازه بود. اندیشه هایی که با پرسش از ماهیت پدیده هایی چون اقتدار سیاسی، سامان سیاسی، نهادهای سیاسی- اجتماعی و دولت سر و کار دارد اندیشه سیاسی خوانده می شود. اندیشه سیاسی فضای فکری دنیا در رابطه با مسایل سیاسی و دگرگونیهای سیاسی را بازتاب می دهد و هرجا که بازتاب اندیشه و خرد می شود منشا اثر و تحول می گردد. چرا که خرد و خردورزی همواره راهنمای بشر به سوی تعالی و رشد مادی و معنوی بوده است . جامعه انسانی به یمن حضور فرزانگان و اندیشمندان در طول تاریخ توانسته است سیر صعودی و تکامل را پیموده و بر تیرگی ها چیره شود و پرتو سعادت و خوشبختی را درک نماید.

امروز جامعه ایرانی بیشتر از هر زمان دیگر به حضور توانمند و فعال خردمندان و صاحبان اندیشه در عرصه های مختلف نیازمند است. در این میان حوزه سیاست از حساسیت افزون برخوردار است و کسانی می توانند در این جایگاه موثر واقع شوند که از ژرف اندیشی و تجربه عملی برخوردار باشند.
دکتر ولی الله شجاع پوریان نماینده مردم بهبهان در ششمین و هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نایب رییس اول کمیسون فرهنگی، عضو چهارمین دوره شورای شهر تهران،مدیرمسئول روزنامه همدلی،… به خاطر داشتن دیدگاههای ویژه و طرح مسایل مختلف همواره مورد توجه خبرگزاری ها و خبرنگاران رسانه های گروهی قرار گرفته است. بدین سبب از ایشان مصاحبه ها، خبرها و نظرات فراوانی منتشر گردیده است. موارد مذکور علاوه بر مقالات و تحلیل هایی هست که خود ایشان نوشته و در نشریات منتشر نموده اند.

آنچه در این کتاب آمده ، مربوط به تحولات سیاسی – اجتماعی دوران نمایندگی ایشان در مجلس ششم شورای اسلامی طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۲ می باشد. در این مجموعه مقالات، تحلیل ها و دیدگاههای ویژه ای مطرح شده است که گوشه ای از رخدادهای مهم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را به نمایش گذاشته است. لذا مطالعه و نقد و بررسی این دیدگاهها برای پژوهشگران حوزه های یاد شده ضروری و مفید خواهد بود.

در کتاب بازتاب اندیشه که در واقع بازتابنده برخی وقایع و تحولات برهه ای خاص از تاریخ سیاسی و اجتماعی سال های اخیر در ایران می باشد، بخشی از دیدگاهها و نظرات نگارنده تنظیم و در سه بخش به رشته تحریر درآمده است:
بخش نخست؛ شامل گزیده ای از مقالات منتشر شده در نشریات کشور است.
بخش دوم؛ چکیده ای از مصاحبه های دکتر شجاع پوریان با مطبوعات و خبرگزاری ها می باشد.
بخش سوم؛ نطق های پیش از دستور و سخنرانی هایی است که ایشان در موافقت یا مخالفت با برخی از وزیران در دوره ششم مجلس شورای اسلامی ایراد کرده اند.
کتاب مذکور در ۳۵۹ صفحه و با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه توسط نشر رسانش در تهران منتشر شده است.