انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی کتاب انسان شناسی یادگیری در کودکی

ویراستاران: دیوید ف. لانسی، جان باک، سوزان جانکینگز

انتشارات: Rowman & Littlefield

۲۰۱۰سال

ISBN 075911322X, 9780759113220

این کتاب تلاش می‌کند با توجه به زمینه‌های فرهنگی، زمانی و مکانی، یادگیری را امری زمینه‌مند و وابسته به فرهنگ نشان دهد. بعلاوه دیدگاه کل‌گرای کتاب ویژگی دیگری است که کتاب را به منبع مناسبی در این زمینه تبدیل می‌کند چرا که از جنبه‌های گوناگون زیست‌شناختی، باستان‌شناختی‌، فرهنگی و روانشناختی به بحث آموزش می‌پردازد و به آن به مثابه‌ی امری جهان‌شمول نظر دارد.

این دیدگاه کل‌گرا در زمینه‌ی تخصص ویراستاران و نویسندگان کتاب هم به چشم می‌خورد؛ لانسی، انسان‌شناس و استاد باز نشسته‌ی دانشگاه یوتا، که حوزه‌ی اصلی کار میدانی او کودکان هستند و در مناطق مختلف دررابطه با کودکان پژوهش کرده است، باک، استاد دانشگاه فولرتن، انسان‌شناس تطوری که بر شکل‌گیری رفتار و شخصیت در فرایند جامعه‌پذیری و در بستر فرهنگی متمرکز است. هم‌چنین بر موضوعات مختلفی در ارتباط با کودکان مطالعه می‌کند، مانند: آموزش، غذا، امرار معاش و… . گاسکینگز، استاد روانشناسی دانشگاه ایلینوی است که در رابطه با مفهوم‌سازی در کودکان به مثابه‌ی فرایندی فرهنگی، فعالیت روزمره، جامعه‌پذیری، آموزش غیر رسمی و… فعالیت می‌کند. سایر نویسندگان کتاب نیز از حوزه‌های گوناگون انسان‌شناسی و روانشناسی هستند که موجب گردآمدن دیدگاه‌های متنوع در این کتاب شده‌است.
در مقدمه‌ی کتاب با اشاراتی به اهمیت درک انسان‌شناختی از آموزش و توجه به زمینه‌های تاریخی و فرهنگی، آن را‌ رهیافتی برای شناسایی روش‌های گوناگونی می‌داند که در فرهنگ غربی ناشناخته‌است. در ادامه نگاهی به مطالعات در زمینه‌ی یادگیری می‌افکند و از نظریه‌ی شرطی‌شدن در ارتباط با محرک-پاسخ صحبت می‌کند که به نوعی قوانین یادگیری بود و هم‌چنین چگونگی زوال آن را توضیح می‌دهد.

بخشی از توضیحات وبسایت دانشگاه یوتا درباره‌ی کتاب را در زیر از توماس اس. ویسنر نقل می‌کنیم:

[این کتاب] «نمایی گسترده و نقش نمایی از دوران کودکی در طی زمان، فرهنگ، گونه‌ها و محیط زست ارایه می‌دهد. حتی مطالعه‌ای گذرا بر ادبیات درباره‌ی دوران کودکی فرد را متقاعد می‌کند که یادگیری موضوع بسیار مهمی است که توجه ده‌ها هزار پژوهشگر و دست‌اندرکار را دخیل کرده‌است. با این حال پژوهش‌های انسان‌شناسان درباره‌ی کودکان تأثیر نسبتاً کمی در این جامعه گذاشته‌است. این کتاب این را تغییر خواهد داد. این کتاب نشان می‌دهد، انسان‌شناسان که کودکی را مطالعه می‌کنند نه تنها می‌توانند یک شرح ارایه دهند بلکه به لحاظ فرض علمی، دلیل موجه پیچیده‌ای از یادگیری کودکان و نقش آن در رشد، جامعه‌پذیری و فرهنگ‌آموزی خودشان اقامه می‌کند. به‌علاوه نقش ویژه‌ا‌ی که یادگیری کودکان برای ساخت جامعه و فرهنگ ایفا می‌کند و نیز نقش اکتساب‌فرهنگی کودکان در تطور انسانی را توضیح می‌دهد. فصول کتاب در [مباحث] باستان شناسی، نخستی‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی و فرهنگی و روان‌شناسی میان فرهنگی وارد می‌شود.»
هم چنین دیدگاه جین بی. لنکستر در این باره:
«این کتابِ مرجع سهمی منحصر به فرد در مطالعات کودکان دارد. همکاران برجسته یک گستره‌ی کامل از دانش انسان‌شناختی درباره‌ی آموزش کودکان ارایه داده‌اند، از مطالعات تاریخی و میان فرهنگی، تا زیست‌شناسی تطوری و نظریه‌ی تاریخ زندگی. با سپری شدن هر جنبه یا موقعیتی، این کتابِ مرجع یک نتیجه از آن‌چه که انسان‌شناسان درباره‌ی یادگیری کودکان می‌دانند ارایه می‌دهد. این‌جا چیزهایی برای همه (دانش‌آموزان، معلمان و پژوهشگران) وجود دارد. هیچ منبعی در حال حاضر مانند این کتاب نیست و تا سال‌ها بعید است که منبع دیگری بتواند با آن رقابت کند.»
در ادامه نگاهی می‌اندازیم به فهرست کتاب شامل پنج فصل و هجده بخش:
فصل یک: فهم پژوهش انسان‌شناختی
بخش یک: زمینه‌مند کردن یادگیری
بخش دو: چشم‌اندازی تطوری در حوزه‌ی یادگیری
دربستر اجتماعی، فرهنگی و محیط شناختی
بخش سه: مطالعه‌ی میان‌فرهنگی یادگیری و جامعه‌پذیری کودکی : یک تاریخ‌چه
بخش چهارم: شیوه‌های بومی مرسوم*‍ درمورد یادگیری کودکان
فصل دوم: آموزش به مثابه‌ی فرایند اجتماعی
بخش پنجم: یادگیری از طریق مشاهده در زندگی روزمره
بخش ششم: کار، بازی و یادگیری
بخش هفتم: نقش بزرگسالان در یادگیری کودکان
بخش هشتم: یادگیری از سایر کودکان
بخش نهم: یادگیری در مدرسه
فصل سوم: معانی فرهنگی یادگیری
بخش دهم: یادگیری مهارت ارتباطی
بخش یازدهم: یادگیری اخلاق
بخش دوازدهم: یادگیری نقش‌های جنسیتی
فصل چهارم: یادگیری برای ساختن یک زندگی
بخش سیزدهم: مهارت‌آموزی برای بقا در نخستی‌های غیر انسانی
بخش چهارهم: یادگیری محیط‌زیست
بخش پانزدهم: یادگیری برای شکار
بخش شانزدهم: یادگیری در گذشته و از گذشته
فصل پنجم: یادگیری در قرن بیست‌ویک
بخش هفدهم: یادگیری درخیابان
جامعه‌پذیری همانند‌ساز در محیط‌های ناسازگار
بخش هجدهم: یادگیری کودکان در زمینه‌های جدید
فهرست اعلام
درباره‌ی ویراستاران و همکاران

*اصطلاح parental ethnotheory