انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی چهاراثر مهم در حوزه حریم خصوصی

درس نظریه‌های انسان‌شناسی

مهدیه محمدی

در خصوص آثار مکتوبی که در حوزه حریم خصوصی مطرح است می‌توان به «حقوق حریم خصوصی» از باقر انصاری (انتشارات سمت) اشاره کرد که اولین کتاب مدون در حوزه حریم خصوصی در کشور بود. پس از آن «حقوق فناوری اطلاعات» از محمدرضا اصلانی و «حریم خصوصی اطلاعات» از فرید محسنی کتاب‌های دیگری هستند که با موضوع حریم خصوصی در این زمینه منتشر شده‌اند.

بررسی «مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی» از دکتر علی صادقی در کنار رساله دوره دکتری با عنوان‌ «مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حوزه ارتباطات» از دکتر حسین جاور، دو موضوع تلفیقی با موضوع حریم خصوصی و مسئولیت مدنی است که هرکدام به بخشی از ابعاد حریم خصوصی پرداخته است.

«مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی» نیز پایان‌نامه‌ای در دوره کارشناسی ارشد است که توسط نگین وطن‌دوست در سال ۸۸ در دانشگاه تهران دفاع شده و به صورت کلی به موضوع مسئولیت مدنی در این حوزه پرداخته و بیشتر کلیات آن را مطرح کرده است.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در خانواده نیز پایان نامه دوره کارشناسی ارشد است که توسط شاهرخ صالحی کرهرودی در دانشگاه مفید قم و در سال ۹۱ دفاع شده است و به موضوع نقض حقوقی نقض حریم خصوصی در خانواده و قاعده لاضرر و مسئولیت مدنی اشاره می کند.
در حیطه علوم اجتماعی نیز، کتاب فضاهای عمومی و خصوصی شهر از دکتر علی مدنی پور یکی از کتاب های جامع است.

*حقوق حریم خصوصی(خرداد ۹۴-انتشارات سمت)
این کتاب یکی از کتاب های اصلی در رابطه با حریم خصوصی است. نویسنده این کتاب دکتر باقر انصاری از اساتید حقوق است که چند سالی است به طور جدی بر روی ابعاد حقوقی حریم خصوصی کار می کند. او در این کتاب به موضوعاتی از جمله تعریف و ابعاد حریم خصوصی، تعریف کنفرانس نروژ، تعریف کمیته یانگر انگلستان، تعریف کمیته کلکوت انگستان،نسبیت حریم خصوصی، عوامل موثر بر حریم خصوصی عمومی یا خصوصی بودن مکان نقض حریم خصوصی عادی یا حساس بودن موضوع حریم خصوصی، استفاده احتمالی از اطلاعات حاصل از نقض حریم خصوصی و وسایل و روشهای نقض حریم خصوصی اشاره می کند. کتـاب از ســه بخـش تنظــیم شــده اسـت. در بخــش نخـست، مفهــوم حــریم خصوصی، مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی، حریم خصوصی در اسناد بین المللی و حمایت از حریم خصوصی در اسلام مطالعه شـده اسـت . در بخـش دوم، حمایـت از حریم خصوصی در کشورهای مختلف جهان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و در بخش سوم نیز مقوله های مهم حریم خصوصی در قالب حریم خلوت و تنهایی، حریم جسمانی، حریم خصوصی متقاضیان استخدام و کا رکنان و مـستخدمان، حـریم خــصوصی در فعالیتهــای رســانهای، حــریم اطلاعــات شخــصی و حــریم ارتباطــات
خصوصی تبیین شده است.
او همچنین می گوید: علاوه بر تحولات نظری، نقش تحـولات علمـی و فنـی نیـز در اهمیـت یـافتن حریم خصوصی بسیار چشمگیر بوده است . تحولات علمی و فنی سبب شده است بـه دست آوردن، ضبط و نگهداری حجم انبوهی از اطلاعات خصوصی افراد به آسـانی و با روشهای مختلف پنهانی و آشکار ممکن شـود. بـهطـوری کـه اکنـون بـسیاری از دستگاههای دولتی و متصدیان مشاغل خصوصی نظیر شرکتها، بانکهـا و فروشـگاهها به دلایل متعـدد و بـا اسـتفاده از وسـایلی نظیـر تلویزیونهـای مـداربـسته و دوربینهـای ویدئویی، بر اعمال و رفتار و گفتـار کارکنـان و اربـاب رجـوع و مـصرف کننـدگان، نظارتهای سمعی و بصری دارند.

ادامه متن در فایل ورد: ۳-asar