انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی نشریات معماری و هنر(۲)

در ادامه سلسله معرفی هایی که درباره نشریات معماری و هنر در انسان شناسی و فرهنگ منتشر شده بود، گروه جدیدی از این معرفی ها از این پس به انتشار خواهد رسید.

فصلنامه هنرهای تجسمی

فصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) . آخرین شماره ۵۲، ۱۳۹۱. محل انتشار: تهران تلفن: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نشانی: تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا . سایت اختصاصی: jfava.ut.ac.ir نشانی الکترونیک: fineartut.ac.ir

دو فصلنامه معماری و شهرسازی آرمان شهر

دوفصلنامه معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنرو معماری) . سال پنجم، شماره ۹، پاییز و زمستان ۱۳۹۱. موضوع: معماری، طراحی و برنامه ریزی شهری . محل انتشار: تهران

تلفن: ۴۴۸۶۲۱۳۵ (۰۲۱) نمابر: ۴۴۸۶۲۱۳۴ (۰۲۱) نشانی: تهران، انتهای خیابان سردار جنگل، خیابان پنج تن، بلوار ۳۵ متری قدس، نبش کوچه ۳ شرقی، پلاک ۲۴ . کدپستی: ۱۴۷۷۶۱۳۶۱۱

سایت اختصاصی: armanshahrmedia.com نشانی الکترونیک: infoarmanshahrmedia.com

فصلنامه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی

فصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) .آخرین شماره ۵۱، پاییز ۱۳۹۱. محل انتشار: تهران

تلفن: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نمابر: ۶۶۴۱۵۲۸۲ (۰۲۱) نشانی: تهران، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا سایت اختصاصی: jfaup.ut.ac.ir نشانی الکترونیک: fineartut.ac.ir

 

دو فصلنامه مطالعات هنر اسلامی

دوفصلنامه پژوهش هنر اسلامی،پژوهش هنر تجسمی دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) . سال نهم، شماره ۱۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۱. موضوع: پژوهش هنر اسلامی،پژوهش هنر تجسمی . محل انتشار: تهران

تلفن: ۴۴۶۱۸۱۲۱،۴۴۶۱۸۱۲۲،۴۴۶۱۸۱۲۴ (۰۲۱) نمابر: ۴۴۶۱۸۱۲۱،۴۴۶۱۸۱۲۲،۴۴۶۱۸۱۲۴ (۰۲۱) نشانی: تهران، تهران،بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان ناطق نوری، جنب خیابان قانع، پلاک ۲۶ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/honare.eslami

سایت اختصاصی: www.islamicartjournal.com نشانی الکترونیک: jislamicartyahoo.com

 

دوفصلنامه مرمت آثار و بافتهای تاریخی،فرهنگی

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) شماره ۳، ۱۳۹۱. محل انتشار: اصفهان

تلفن: ۴۴۶۰۵۵۷-۴۴۶۰۳۲۸ (۰۳۱۱) نمابر: ۴۴۶۰۹۰۹ (۰۳۱۱) نشانی: اصفهان، چهارباغ پائین، کوچه پردیس، پلاک۱۷،معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان،دفتر نشریه علمی-پژوهشی مرمت آثار و بافتهای تاریخی فرهنگی . سایت اختصاصی: www.aui.ac.ir نشانی الکترونیک: mbtaui.ac.ir

 

 

فصلنامه گلجام

Quarterly Scientific-Research Goljaam

فصلنامه دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) .شماره ۱۹، تابستان ۱۳۹۰. محل انتشار: تهران

تلفن: ۸۱۰۳۲۲۲۹ (۰۲۱) نمابر: ۸۱۰۳۲۲۲۹ (۰۲۱) نشانی: تهران، خیابان کریم خان زند، نبش خیابان شهید دکتر عضدی( آبان شمالی)، ساختمان دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق ۲۱۸ .صندوق پستی: تهران، ۱۳۶۱-۱۳۱۴۵ سایت اختصاصی: www.goljaam.icsa.ir نشانی الکترونیک: anjomanfarshgmail.com

 

مجله جلوه هنر

دوفصلنامه هنر دارای رتبه علمی – ترویجی (هنر و معماری) . شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱. محل انتشار: تهران . تلفن: ۸۸۰۵۸۹۰۸ ، ۸۵۶۹۲۴۸۷ (۰۲۱) نشانی: تهران، ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، دفتر معاونت پژوهشی، کدپستی:۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶ دسترسی اختصاصی: http://www.magiran.com/jelvehonar سایت اختصاصی: www.jelvehonar.ir نشانی الکترونیک: jelve.honaryahoo.com

 

دوفصلنامه پژوهش هنر

 

دوفصلنامه دارای رتبه علمی – ترویجی (هنر و معماری) شماره ۳، ۱۳۹۱. محل انتشار: اصفهان تلفن: ۴۴۶۰۵۵۷-۴۴۶۰۳۲۸ (۰۳۱۱) نمابر: ۴۴۶۰۹۰۹ (۰۳۱۱) نشانی: اصفهان، چهارباغ پائین، کوچه پردیس، پلاک۱۷،معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان،دفتر نشریه پژوهش هنر

سایت اختصاصی: www.aui.ac.ir/research/nph نشانی الکترونیک: p.honaraui.ir

 

 

مجله بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی

 

دوفصلنامه مهندسی معماری و موضوعات مرتبط دارای رتبه علمی – پژوهشی (هنر و معماری) به زبان انگلیسی سال بیست و دوم، شماره ۲، ۲۰۱۲.موضوع: مهندسی معماری و موضوعات مرتبط محل انتشار: تهران

تلفن: ۷۷۲۴۰۲۷۷ (۰۲۱) نمابر: ۷۷۲۰۹۰۷۱ (۰۲۱) نشانی: تهران ، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت، معاونت پژوهشی، کدپستی: ۱۶۸۴۶۱۱۳۶۷

سایت اختصاصی: ijaup.iust.ac.ir نشانی الکترونیک: ijaupiust.ac.ir

 

فصلنامه اثر

 

فصلنامه فرهنگی دارای رتبه علمی – ترویجی (هنر و معماری) . موضوع: فرهنگی .شماره ۴۴، بهار ۱۳۸۸

محل انتشار: تهران تلفن: (داخلی: ۱۱۱۸)۱۰-۶۶۷۳۷۰۰۱ (۰۲۱) نشانی: تهران، میدان امام خمینی، نبش خیابان سی تیر، پژوهشکده حفاظت و مرمت اثار تاریخی- فرهنگی

سایت اختصاصی: www.ichtohost.com/tabid/16681/language/fa-ir/default.aspx

نشانی الکترونیک: athar.magazinercccr.ir