انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معرفی صاحب نظران موضوع اماکن متبرکه در شهر

معرفی صاحبنظران موضوع اماکن متبرکه در شهر

حمیدرضا آذری نیا

 

درس نظریه‌های انسان‌شناسی

دوره‌ی دکترا

 

دانشگاه تهران

گروه انسان‌شناسی

زیر نظر

جناب آقای دکتر فکوهی

خرداد ۹۶

موضوع اماکن متبرک در شهر یک مساله میان حوزه ای بین حوزه دین و حوزه شهری است. بدین سبب صاحب نظران مختلف بصورت یک مساله بدان پرداخته اند. متخصصین این مساله نیز بنابر آثار بیشتر و با کیفیت تر گزیده شده اند.

۱. گلن بومن Glenn Bowman
گلن بومن در موضوع اورشلیم و آیین های این شهر کار انسان شناختی انجام می دهد. آثار متعددی در موضوع اماکن متبرک و بویژه اورشلیم از منظر انسان شناختی به چاپ رسانده است. پژوهشهای وی مبتنی بر کارهای میدانی گسترده ای است. آثار او عبارتند از:

• Bowman, G.W. ed. (2012). Sharing the Sacra: the Politics and Pragmatics of Inter-communal Relations around Holy Places. Oxford and New York: Berghahn.

• Bowman, G. (2013). Review of Anna Bigelow, Sharing the Sacred: Practicing Pluralism in Muslim North India. Comparative Studies in Society and History 55:507-509.

• Bowman, G. (2013). Re-Packaging Palestine: Tourist Literature. Journal of Palestine Studies 42:4:93-95.

• Bowman, G. (2014). Sharing and Exclusion: the Case of Rachel’s Tomb. Jerusalem Quarterly
• Bowman, G. (2014). The Choreography of Cohabitation: Contemporary Sharing of Shrines in Macedonia (in Russian). State, Religion and Church in Russia and Worldwide [Online] 32:113-138.
• Bowman, G. (2013). Popular Palestinian Practices around Holy Places and Those Who Oppose Them: An Historical Introduction. Religion Compass
• Bowman, G. (2013). A Weeping on the Road to Bethlehem: Contestation over the Uses of Rachel’s Tomb. Religion Compass
• Bowman, G. (2011). “In dubious Battle on the Plains of Heav’n”: The Politics of Possession in Jerusalem’s Holy Sepulchre. History and Anthropology

 

۲. استفانه مولدر Stephennie Mulder
خانم مولدر استادیار هنر و معماری اسلامی در دانشگاه تگزاس است. او متخصص معماری اسلامی و تاریخ هنر درجهان اسلام است. او مشخصا در منطقه شامات به پژوهش پرداخته ولی در آثار او مشحون از تحلیل های تاریخ اجتماعی است. او در مورد شیعیان و معماری آنها تالیفاتی دارد و کتاب او با نام ”مزارات علویان در سوریه“ برنده جایزه سال جمهوری اسلامی شده است. توجه او بر مطالعات مکان و چشم انداز است. وی جایزه کتاب همیلتون ار هم در رزومه خود دارد.
• Shrines in the Central Islamic Lands.” The Cambridge History of World Religious
Architecture. Cambridge: Cambridge University Press.
• The Shrines of the ‘Alids in Medieval Syria: Sunnis, Shi’is, and the Architecture of Coexistence. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014;
• A Survey and Typology of Islamic Molded Ware (9th-13th centuries) based on the Discovery of A Potter’s Workshop at Medieval Balis, Syria, 2014, Journal of Islamic Archaeology, Vol 1, No 2
• Seeing the Light: Enacting the Divine at Three Medieval Syrian Shrines, 2014, Envisioning Islamic Art and Architecture, pp 88-108
• Abdülhamid and the ʿAlids: Ottoman patronage of “Shi’i” shrines in the Cemetery of Bāb al-Ṣaghīr in Damascus, 2013, Studia Islamica 108, Issue 1, pages 16 – ۴۷
• The Mausoleum of Imam al-Shafi’I, Muqarnas 23 (2006): 15-46

 

۳. سیگرد بِگمن Sigurd Bergmann
سیگرد بگمن متخصص حوزه الهیات سیستماتیک و استاد دانشکده مطالعات دین و باستان شناسی در دانشگاه علوم و فنون نروژ است. او رییس انجمن مطالعات دین و محیط زیست اروپا است. او در موضوع رابطه دین و فضا/مکان تحقیق و مطالعه می کند. تولیدات مهم وی عبارتند از:
• Architecture, Aesth/Ethics and Religion (ed.) (Frankfurt/M, London 2005)
• Theology in Built Environments (ed.) (New Brunswick/London 2009)
• Religion, Architecture & Design, (2009)
• Ethics of Mobilities. Rethinking Place, Exclusion, Freedom and Environment, (ed. Sigurd Bergmann & Tore Sager, Aldershot: Ashgate 2008)
پروژه های انجام شده یا در دست انجام وی عبارتند از:
Nature, Space & the Sacred (Farnham 2009),
Religion Ecology & Gender (Berlin 2009),
Religion and Dangerous Environmental Change (Berlin 2010),
Ecological Awareness (Berlin 2011).

۴. شاون مک لاکین Seán McLoughlin
مک لاکین متخصص حوزه مطالعات مردم شناسی دین است. رویکرد روشی وی مصاحبه عمیق و مطالعات میدانی است. مشخصا وی در مورد فرهنگ و سیاست مسلمانان مهاجر مطالعه می کند. آثار مهم وی عبارتند از:
• ۲۰۱۵ ‘Pilgrimage, Performativity, and British Muslims: Scripted and Unscripted Accounts of the Hajj and Umra’ in Mols. L. & Buitleaar, M.W. (eds.) Hajj: Global Interactions Through Pilgrimage, Leiden, Sidestone Press & Rijksmuseum Volkenkunde, pp. 41-64.
• ۲۰۱۴ with Gould, W. Kabir, A.J. and Tomalin, E. (eds), Writing the City in British Asian Diasporas, London and New York, Routledge.
• ۲۰۱۳ ‘Organizing Hajj-going from contemporary Britain: A Changing Industry, Pilgrim Markets and the Politics of Recognition’ in Porter, V. and Saif, L. (eds.) The Hajj: Collected Essays, London, The British Museum Press, pp. 241-252.
• ۲۰۰۹ ‘Holy Places, Contested Spaces: British-Pakistani Accounts of Pilgrimage to Makkah and Madinah’, in Gale, R. and Hopkins, P. (eds.) Muslims in Britain: Identities, Places and Landscapes, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp. 132-149.
• ۲۰۰۵ ‘Mosques and the Public Space: Conflict and Cooperation in Bradford’, Journal of Ethnic and Migration Studies, 31(6), pp.1045-1066.

۵. ریچارد فارنل RICHARD FARNELL
ریچارد فارنل استاد بازنشسته Coventry Universityاست. وی مدیر پروژه ایمان در بازسازی شهر بود. وی بیش از بیست سال در مورد مساله همسایگی پژوهش نموده و آثار فراوانی با رویکردهای مختلف تولید کرده است.
• Farnell, R. (2011) ‘The City and the Cathedral – Views both Ways’. In Reconciling People: Coventry Cathedral’s Story.ed. by Lamb, C.A. Norwich: Canterbury Press
• Jarvis, D., Porter, F., Broughton, K., and Lambie, H., with Farnell, R. (2010) Building Better Neighbourhoods: the Contribution of Faith Communities to Oxfordshire Life.Oxford: OSCA
• Farnell, R., Jarvis, D., Ricketts Hein, J., Hopkinson, J., and Martineau, J. (2006)Faith in Rural Communities: Contributions of Social Capital to Community Vibrancy.Stoneleigh: Acora
• Farnell, R., Furbey, R., Hills, S., Macey, M., and Smith, G. (2003) Faith in Urban Regeneration? Bristol: Policy Press
• Lund, S.E., Farnell, R., Furbey, R., Lawless, P., Wishart, B., and Else, P. (1995) ‘Empowering communities: The experience of the Church Urban Fund.’Local Economy 10, (3) 218-228.

 

۶. ییلنا بوقدانویچ Jelena Bogdanovic
ییلنا بوقدانویچ استادیار معماری دانشگاه ملی آیوا است. وی تحصیلات خود را در تاریخ معماری در حوزه اسلام و مسیحیت در منطقه بالکان از دانشگاه پرینستون به پایان رسانده.
• ۲۰۱۶, The Framing of Sacred Space: The Canopy and the Byzantine Church (ca. 300-1500), [forthcoming from the Oxford University Press]
• ۲۰۱۶, Political Landscapes of Capital Cities (Boulder: University Press of Colorado, 2016), co-edited with Jessica Christie and Eulogio Guzmán;
• ۲۰۱۴, “The Rhetoric and Performativity of Light in the Sacred Space: A Case Study of The Vision of St. Peter of Alexandria” [in English, summary in Russian] in Hierotopy of Light and Fire in the Culture of the Byzantine World ed. A. Lidov (Moscow: Theoria, 2013) [publication date 2014]: 282-304
• ۲۰۱۲, “The Architectural Design of the Church of St. George in Budimlja and Medieval Building Practices” [in Serbian, summary in English] in Djurdjevi Stupovi and the Eparchy of Budimlja, ed. B. Todić (Berane-Beograd: Bishopric of Budimlje and Nikšić; Institute of Art History Belgrade; Museum of Polimlje, 2012): 95-107;
• ۲۰۱۱, The Performativity of Shrines in a Byzantine Church: The Shrines of St. Demetrios , Spatial Icons. Performativity in Byzantium and Medieval Russia, 275-316,
• ۲۰۰۸, “The Original Tomb of St. Simeon and Its Significance for the Architectural History of Hilandar Monastery” Hilandarski Zbornik 12 (2008): 35-54;

 

۷. جیمز لوکتفلد James Lochtefeld
جیمز لوکتفلد متخصص هندوایسم است. وی در زیارتگاههای منطقه شمال هند کارهای میدانی انجام داده و تالیفاتش در این زمینه است. وی در مورد سنتهای بودایی و سنتهای سیکها هم مطالعه نموده حاصل کارهای او چاپ دانشنامه مصور هندوایسم است که مدخلهای فراوانی در مورد معابد هندو ها و بوداییان در هند دارد. مداخل علاوه بر مشخصات معماری دارای اطلاعاتی در مورد آیین و مناسک هر محل نیز هست.