انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران

 

http://mosharekat.farhangsara.ir/