انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالعه تجربه مدیت یکپارچه منظرفرهنگی در سایت های میراث جهانی

نویسندگان: مهدیار نظام، لاله رمضانی

تجربه اول: چالش های تداوم زندگی جوامع در منظرهای فرهنگی فیلیپین

آگوستو ویلالون (Mitchell, 2005 , 93-105)

قرن بیست و یکم همچنان به پافشاری بر شیوهای سنتی که همیشه تعادل دقیق میان فرهنگ و طبیعت را در خیلی از منظرهای فرهنگی تداوم‌دار در فیلیپین حفظ کرده است، ادامه می دهد. تعادل سنت ها و پیشرفت، مساله اصلی است که باید توسط مهمترین منظرهای فرهنگی فیلیپین یعنی تراس های برنج رشته کوه‌های(کوردیلر) فیلیپین و منظر حفاظت شده مجمع الجزایر باتانز و منظر دریایی آن، به منظور تعیین مسیرشان به سمت حفاظت پایدار از فرهنگشان و منظر متفاوتی که آنها را تولید کرده، پاسخ داده شود.

ادامه مطلب را در فایل پیوست مطالعه کنید

Manzar-farhangi–Philiphin