انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مطالعه ای پیرامون حضور سیاسی زنان در ایران

یُن یانگ مون ترجمه و تلخیص: محمد رسولی

چکیده: مشکلات مربوط به امور زنان تنها مشکلات مختص آنها نیست بلکه مشکلاتی است که ساختار اجتماعی وجود دارد. از آنجا که ارائۀ هرگونه راه حل برای رفع چنین مشکلاتی و پیرو آن ایجاد تغییر در جامعه جنبۀ سیاسی دارد و از این طریق امکان پذیر است پس مشارکت زنان در سیاست- به خصوص قدرت تاثیر گذاری مستقیم آنها در تصمیم گیری های سیاسی- اهمیت زیادی می یابد. مسائل مربوط به حضور زنان در عرصۀ سیاسی در مناطقی(نظیر ایران) که نظم اجتماعی سنتی موانع فراوانی را فرا روی ایجاد نظام ارزشی نوین قرار داده است بهتر است در ارتباط با گرایشات و تغییرات اجتماعیِ کلی فهمیده شود. هدف این نوشتار بررسی تغییراتِ نقشی و منزلتی زنان در ایران است که با استفاده از روش های مورد پژوهی و تحلیل میزان حضور و آگاهی زنان ایرانی به انجام رسیده است. البته در کنار این روش ها هر جا که مناسب دیده شد از تحلیل اسناد و مطالعات میدانی نیز بهره گرفتم.

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

۹۴۵۳