انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مصاحبه با آقای اصغر ایزدی جیران عضو کمیته علمی همایش انسان شناسی هنر

مصاحبه با آقای اصغر ایزدی جیران عضو کمیته علمی همایش انسان شناسی هنر

جناب آقای ایزدی، شما اخیراً درس هنر و مردم شناسی (انسان شناسی هنر) را در دانشگاه هنر اصفهان تدریس کرده اید، لطفاً توضیحاتی در خصوص این درس و مباحث اصلی آن بفرمائید.

بله .خوشبختانه تابستان سال گذشته ۱۳۸۹ ریاست محترم دانشکده هنر و ادیان دانشگاه هنر اصفهان، خانم دکتر مختاریان، از بنده دعوت کردند تا برای دو گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته هنرهای اسلامی آن دانشگاه درس انسان شناسی هنر را تدریس کنم .مدت زمان اندکی بودکه من خودم با این شاخه از انسان شناسی آشنا شده و کار کرده بودم، دقیقاً از زمانی که کار بر روی رساله کارشناسی ارشد خود را آغاز کردم، یعنی اواخر سال ۱۳۸۶ .مطالعات نظری و پژوهش های تجربی ای نیز انجام داده بودم که برخی از آنها در مجلات علمی به انتشار رسیده بودند .در این میان، بهترین منبع برای تدریس را کتاب انسان شناسی هنر روبرت لیتون از انسان شناسان هنر برجسته معاصر دیدم .کتابی که با مسئله اصطلاح هنر ابتدایی آغاز کرده و بعداً به زمینه اجتماعی تولید آثار هنری، کارکرد ارتباطی آثار و در نهایت به رابطه میان خلاقیت و سنت های هنری می پردازد .این کتاب منبع اصلی برای طراحی محتوای جلسات درس انسان شناسی هنر شد، اما به تناسب موضوعات، از آثار دیگر محققان نیز بهره گرفته شد .همچنین باید اضافه کنم که به پیشنهاد دانشجویان، نمونه هایی از کارهای محققان ایرانی در خصوص هنرهای سنتی نیز در جلسات انتهایی مورد بحث و نقد قرار گرفت

فایل پیوست:

۱۰۱۳۳