انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مشخصه های جمعیت شناختی سالمندی و سهم رسانه در برنامه سازی برای سالمندان

در این گزارش با نگاهی مختصر به تحولات جمعیتی در ایران، به تعریف واژه سالخوردگی از دیدگاه جمعیت شناسی و به بررسی ویژگی های اجتماعی سالخوردگان در ایران می-پردازیم، سپس به علل افزایش تعداد سالخوردگان یا سالخوردگی جمعیت، مسایل و پیامدهای ناشی از آن و در انتها به سهم رسانه ملی در پرداخت به موضوع سالخوردگان به عنوان جمعیتی رو به فزون در کشور، و نیاز به برنامه-سازی یا آماده نمودن بستر های لازم برای برنامه سازی آتی در رسانه ملی پرداخته می شود.

کلید واژه ها: تحولات جمعیتی، سالخوردگی، رسانه ملی، برنامه سازی، رادیو و تلویزیون

منبع عکس: http://1x.com/prints/category/photos/portrait/31828

برای مطالعه این گزارش در زیر کلیک کنید:

۱۶۰۸۸