انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مسائل حوزه ی جامعه شناسی ترجمه

اندرو چسترمن ترجمه ی بشیر باقی

تصویر: چسترمن

تفاوت زیادی بین تحقیقات فرهنگی و جامعه شناختی ترجمه وجود دارد. تحقیقات فرهنگی به سطوح عقاید فرهنگی می پردازد ولی تحقیقات جامعه شناختی به مردم و کارهای مشاهده پذیر آنها می پردازد. چند طرح اساسی و پایه ای برای تحلیل بعضی از جنبه های مربوط به حوزه ی جامعه شناسی ترجمه پیشنهادشده اند، اما کاربردشان محدود مانده است. البته هنوز به خیلی از جنبه ها پرداخته نشده و برای خیلی از حوزه ها مثل ترجمه ی گروهی، فرآیند بازبینی ِ گروهی، ویرایش ِ گروهی، تولید متون چندزبانه بشکل سازمانی، روابط مترجم و مشتری، سیاست ترجمه، گروههای مترجمی، استفاده ی مترجمان از فناوری و دیگر منابع، جایگاه و تحرک اجتماعی ِ مترجم، گفتمان ترجمه و نظامهای اعتباربخش فرضیه سازی در حال شکل گیری است. مفهوم ِمرکزی ای که تمام این حوزه ها را به هم مرتبط می کند همانا اجتماعی بودن ترجمه است.
کلیدواژه ها: جامعه شناسی ترجمه، حرفه ی ترجمه، مترجم، فرآیند، شبکه.

۱. بافت جامعه شناختی ِفرهنگی
آلبرشت نوبرت (۲۰۰۱) در بررسی انتقادآمیز خود از روند پیشرفت کنفرانس “گراند ای.اس.تی ” که در سال ۱۹۹۸ برگزار شد، به نکته ی جالبی اشاره کرده است (چسترمن ۲۰۰۰). هرچند که این نسخه را “ترجمه در بافت” عنوان گذاشتیم اما نه کل کتاب و نه هیچ بخش آن بررسی کافی و مناسبی از مفهوم اصلی “بافت” ارائه نکرده است. پرواضح است که مطالعات ترجمه در چند دهه ی گذشته خیلی گسترده شده و از زمینه ی محدود زبانشناسی به تمام انواع بافتها گسترش یافته است؛ اما نمی¬دانیم که چطور فهم مشترکی از کل این بافتها را برای خود مشخص کنیم. در این مقاله تلاش شده تاحدودی به انتقاد نوبرت پاسخ داده شود.

برای خواندن این مطلب در زیر کلیک کنید:

 

 

 

 

 

پیوست اندازه
فایل ۱۱۶۶۴ (۱).docx 55.77 KB