انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مرکز اسناد انسان شناسی و فرهنگ، فهرست فیلم های مستند (۱)

مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی «انسان شناسی وفرهنگ»مجموعه بزرگی از فیلم های داستانی و مستند خود را به ترتیب فهرست بندی و ارائه می دهد. این فیلم ها در زمینه های مختلف فرهنگی، به دو صورت طبقه بندی می شوند: بر اساس نام کارگردان و بر اساس موضوع یا موضوع های فیلم. بنابراین در فهرست های موضوعی یک فیلم می تواند در چند مورد طبقه بندی شود. در هر مورد تنها فیلم هایی که در دسترس مرکز اسناد قرار دارند ذکر می شوند و در صورت افزایش فیلم ها فهرست تغییر خواهد کرد. در مورد همه فیلم ها، نام فیلم به سه زبان فارسی، انگلیسی و زبان اصلی ذکر می شود. قابل ذکر است که برخورداری و استفاده از این فیلم ها ویژه اعضای «انسان شناسی و فرهنگ» است . برای عضویت در «انسان شناسی و فرهنگ» با خانم فاطمه سیار پور، مدیر منابع انسانی، به آدرس الکترونیک Fsayyarpour@Yahoo.Com تماس بگیرید.

در ضمن دستیابی به منابع مرکز اسناد و تاریخ فرهنگی از اول مهر ماه ۱۳۹۰ برای اعضا امکان پذیر خواهد بود.

برای مشاهده فهرست در زیر کلیک کنید:

پیوست اندازه
Microsoft Office document icon 10408.doc 334 KB۱۰۴۰۸