انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مختصری درباره انسان شناسی دین

انسان شناسی به دانشی اطلاق می شود که به مطالعه انسان و شیوه زندگی او، چه انسان پیش تاریخی و چه انسان امروزی می پردازد. از آنجا گه چنین حوزه ای بسیار گسترده و پیچیده است، شاخه هایی از این دانش به طور متمرکز و تخصصی به جنبه های گوناگونی از شیوه زندگی و رفتار و باورهای انسان می پردازد. یکی از این شاخه ها دین است…

برای خواندن این مقاله در زیر کلیک کنید:

۴۲۴۱ (۱)