انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

متفکران آلمان: یوزف هوبر

ترجمه سعیده بوغیری

یوزف هوبر (Joseph Huber) متولد ۱۹۴۸ مانهایم، یکی از دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه شناسان آلمان به شمار می رود. او در هایدلبرگ و بوخوم به تحصیل در رشته جامعه شناسی، و در دانشگاه آزاد برلین به تحصیل در رشته های اقتصاد و علوم سیاسی پرداخت. پس از رسیدن به درجه استادی در سال ۱۹۸۱ به عنوان روزنامه نگار و مشاور سیاسی مشغول شد و در سال ۱۹۹۲ کرسی جامعه شناسی اقتصاد و محیط زیست در دانشگاه مارتین لوتر هاله (ناحیه ای در زاکسن) به دست آورد.
نام یوزف هوبر با کارهای مختلفی عجین شده، برای نمونه شرکت در مفهوم اقتصاد دوگانه (شاخه رسمی و غیررسمی اقتصاد و کار)، روش مدرن سازی بوم شناختی از طریق نوآوری های فنی و اجتماعی، اصلاح پولی از طریق تبدیل اعتبار بانکی به یک پول هنگفت و…

هوبرت تقاضای اصلاحاتی در زمینه ایجاد پول مطرح کرد، چراکه در این طرح، لازم ترین اقدام بلندمدت برای پیشگیری از دلالی های بازار مالی، آسیب رساننده به رفاه عمومی را می دید. این اصلاحات مبتنی بر این است که شیوه های متعدد ایجاد پول توسط بانک ها به پایان برسد تا توسعه طلبی و انقباض ارائه پول متوقف شود. به این منظور باید قوه دولتی چهارمی به نام قوه پولی، در کنار قوای سه گانه تشکیل شود. چنین امری به ایجاد مجدد و بی کم و کاست امتیاز مالی دولتی می انجامد، آنچه انحصار ارز، مالیات، قفسه پولی و منافع حاصل از ایجاد پول را به سود دست باز در برخواهد داشت.
هوبر نظر به سهم داشتن در مفهوم اقتصاد دوگانه و مدرن سازی بوم شناختی، به جریان اصلی تعلق داشت و پندارهای او درباره اصلاحات پولی در نظریه پول تا مدت ها کمتر گسترش یافت.

آثار یوزف هوبر

• Wer soll das alles ändern. Die Alternativen der Alternativbewegung, Berlin: Rotbuch Verlag,1980; ISBN 3-88022-229-0

• Die verlorene Unschuld der Ökologie, Frankfurt: S.Fischer, 1982; ISBN 3-10-034103-1

• Die zwei Gesichter der Arbeit, Frankfurt: S.Fischer, 1984; ISBN 3-10-034104-X

• Herrschen und Sehnen. Kulturdynamik des Westens, Weinheim: Beltz, 1989; ISBN 3-407-85093-X

• Vollgeld, Berlin: Duncker & Humblot, 1998; ISBN 3-428-09526-X.

• Creating New Money. A monetary reform for the information age, co-authored by James Robertson, New Economics Foundation, London 2002. ISBN 1-899407-29-4

Auch online als PDF-Datei: Creating New Money

• Allgemeine Umweltsoziologie, 2., vollständig überarbeitete Auflage, Wiesbaden: VS Verlag, 2011; ISBN 978-3-531-17872-1

• New Technologies and Environmental Innovation, Cheltenham UK: Edward Elgar Publ., 2004; ISBN 1-84376-799-6

• GG-Szenario. 159 Artikel für einen neuen Gesellschaftsvertrag, Frankfurt: Edition Büchergilde, 2005; ISBN 3-936428-51-4

• Geldschöpfung in öffentlicher Hand – Weg zu einer gerechten Geldordnung im Informationszeitalter, mit James Robertson, Gauke Verlag, Kiel 2008; ISBN 978-3-87998-454-1

überarbeitete dt. Ausgabe von Creating New Money. A monetary reform for the information age

• Immer mehr Bildung. Zukunftsinvestition oder progressive Illusion?, Metropolis, Marburg 2009; ISBN 978-3-89518-731-5

• Monetäre Modernisierung: Zur Zukunft der Geldordnung, 2., aktualisierte Auflage, Metropolis, Marburg 2011; ISBN 978-3-89518-873-2

منبع: ویکی پدیای آلمانی