انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)

ستار پروین و عبدالحسین کلانتری و علی‌رضا مرادی در مقاله مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران) به بررسی تاثیر کالبدی، زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی خطوط درون شهری مترو تهران مقاله در ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران؛ نشریه پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران به چاپ رسیده است.

چکیده مقاله

هدف اصلی حمل‌ونقل ایجاد امکان جابه‌جایی و دسترسی برای انسان‌ها و کالاهای ساخته‌شده توسط آنها و همچنین کالاهای مورد نیاز آنها است؛ حمل‌ونقل در جوامع امروزی بیش از اینکه یک مسئله فنی و مهندسی باشد، یک مسئله اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی محسوب می‌شود. مطالعه حاضر به بررسی زندگی روزمره شهروندان تهرانی در مترو به عنوان یک فضای اجتماعی می‌پردازد. روش تحقیق شامل روش اسنادی و روش‌شناسی مردم‌نگارانه و تأکید نظری بر رویکرد زندگی روزمره و تغییرات مترو در زندگی روزمره افراد استفاده‌کننده است. واقعیت احداث و ورود مترو به درون یک شهر، چیزی بیش از یک وسیله صرف حمل‌ونقل است که می‌تواند مزایای زیست- محیطی، اقتصادی و روانی زیادی در‌بر‌داشته باشد، مترو علاوه بر همه اینها تغییرات اجتماعی بنیادینی در رفتار، کردار و شیوه‌های انجام کارهای روزمره ما دارد و به شکل بنیادی‌تری، حتی فضای هندسی شهری و مفاهیمی مانند نزدیک و دور را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارزش مکان‌ها و قیمت املاک را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد و حرکت جمعیت‌های انسانی در درون شهرها را به شدت متأثر می‌سازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مترو علاوه بر ابعاد روانی، زیست‌محیطی و اقتصادی، دارای بعد اجتماعی و فرهنگی است که در تجربه زیست افراد در زندگی روزمره در کلان‌شهر تهران نمایان می‌شود. بر این اساس، مترو سبب تغییراتی در زندگی روزمره افراد شده است از آن جمله می‌توان بر کوچک شدن تهران، انتقال تهران به زیرزمین- شکل‌گیری فضایی برای روابط اجتماعی و کسب درآمد برای عده‌ای و همچنین وجود آسیب‌های اجتماعی متعدد اشاره کرد.

کلید واژگان: تهران، روش‌شناسی مردم‌نگارانه، زندگی روزمره، حمل‌ونقل عمومی، مترو.

مشخصات مقاله

پروین، ستار و کلانتری، عبدالحسین و مرادی، علی‌رضا (۱۳۹۴)، مترو و زندگی روزمره (مطالعه موردی شهر تهران)، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، ویژه‌نامه انسان‌شناسی شهر تهران، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان.

متن کامل مقاله به پیوست است

Tehran-Subway-and-Daily-Life

همچنین متن کامل بر روی سایت نشریه قابل دسترسی است.

https://ijar.ut.ac.ir