انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

متخصصان معاصر فرهنگ ژاپن(۳): زابینه فروشتوک

سعیده بوغیری – گروه بین المللی و ترجمه

زابینه فروشتوک (Sabine Frühstück) در زمینه مطالعات تاریخی و جامعه شناختی فرهنگ و جامعه ژاپن مدرن و معاصر به فعالیت مشغول است، چالش هایی چون قدرت/دانش، جنسیت/تمایلات جنسی، و نظامی گری/جامعه. او نخستین استاد ژاپن شناسی است که اجازه شرکت در دوره های پایگاه های نظامی، مصاحبه با سربازان آن ها و ارزیابی این مطلب را یافته که نیروهای دفاع شخصی در ژاپن امروز، چطور سعی می کنند محیط خود را شکل دهند. او در کتاب خود ” دلاوران ناآرام: جنسیت، خاطره و فرهنگ مردمی در ارتش ژاپن” از جنسیت، حافظه و فرهنگ مردمی به مثابه فنون پرداختن به شماری از بحث ها استفاده می کند که اصولا محیط نظامی را دربر می گیرند: ماده ۹ قانون اساسی پس از جنگ جهانی دوم ژاپن را از حفظ نیروهای مسلح منع می کند، و حال آنکه ژاپن هنوز نیروهای مسلحی دارد که با پیشرفته ترین فناوری های نظامی مجهز هستند و بودجه آنان در ردیف یک سوم بالاترین بودجه های دنیا جای می گیرد. اعضای این سرویس، به منظور مبارزه هایی شبیه به آنچه در دیگر تاسیسات نظامی وجود دارد، تربیت می شوند و هنوز در بخش های غیر سنتی چون امور ارتباطی، امداد در صورت بروز حادثه و حفظ صلح فعالیت دارند. نیروهای دفاع شخصی که هنوز در مبارزه ای شرکت نداشته اند، در مراوده با زنان روحیه ای آرام و مردد از خود نشان می دهند. این کتاب چشم اندازی درونی و کلوزاپی از این امر ارائه می دهد که سربازان چگونه با چنین تناقضاتی زندگی می کنند.

کتاب دیگر فروشتوک” جنس استعمارگر: جنس شناسی و کنترل اجتماعی در ژاپن مدرن” تاریخی از دانش جنسی در ژاپن و استفاده های مختلفی که از این اطلاعات به عمل آمده، ارائه می دهد. این اثر که بر پایه منابع بسیار گوناگونی شامل داده های نظامی در مورد سلامت سربازان، قراردادهای مربوط به آموزش های جنسی برای جوانان و هیاهوهایی تبلیغاتی پیش از تولد و توسعه طلبانه ای که سردمزاجی در زنان و ناتوانی جنسی در مردان را نشانه گرفته بود، تهیه شده، به تحلیل فنون عملی نزاع ها و چانه زنی هایی می پردازد که هدف آن ها ایجاد تمایلات جنسی هنجارین بود. فروشتوک در نوشتن آثار دیگری به نام ” تاریخ جدید امور جنسی: نمونه هایی از آسیای شرق و اروپای مرکزی ۲۰۰۰- ۱۷۰۰″، ” فرهنگ ژاپن از نگاه فراغت آن ” و نیز “مردان ژاپنی در حال تفریح” همکاری داشته است. او نویسنده کتاب ها و مقاله هایی پرشمار در مجلاتی چون ” Journal of Japanese Studies”، ” Journal of Asian Studies “، ” American Ethnologist “،” Jinbun Gakuho “، ” Zeitschrift für angewandte Sozialforschung ” است. وی در کتاب جدید خود به نام ” بازی جنگ: نظامی سازی دوران کودکی در قرن بیستم ” به تحلیلی فراملی از روندهای نظامی گری در قرن بیستم می پردازد.

فروشتوک هم اکنون در کمیته مشورتی مطالعات ژاپن در بنیاد ژاپن آمریکا؛ هیات اجرایی انجمن علوم اجتماعی پژوهش های ژاپن در آلمان؛ هیات اجرایی جامعه مطالعات ژاپن؛ و هیات اجرایی برنامه پژوهشی حوزه اقیانوس آرام در دانشگاه کالیفرنیا مشغول به کار است. نیز در دانشگاه سانتا باربارای کالیفرنیا وابسته گروه های تاریخ، مردم شناسی و مطالعات زنان مرکز جنگ سرد و کمیته اجرایی برنامه مطالعات جهانی و بین الملل است. او پیشتر در دانشگاه توکیو (۱۹۹۸-۲۰۰۱)، برکلی (۲۰۰۲-۲۰۰۱) و مرکز بشردوستی استنفورد (۲۰۰۶-۲۰۰۵) ، پژوهشگر و در دانشگاه کیوتو (۲۰۰۳)، استاد ناظر پژوهش بود. پژوهش های فروشتوک به خوبی از سوی وزرات آموزش و پرورش ژاپن، بنیاد ژاپن، بنیاد تاماکی (Tamaki)، برنامه بورسیه ریاست جمهوری در دانشگاه کالیفرنیا در امور بشردوستانه و برنامه پژوهش های مرکز بشردوستی استنفورد مورد حمایت قرار گرفته اند.

فروشتوک اکنون استاد گروه مطالعات فرهنگی ژاپن مدرن دانشکده مطالعات فرهنگ و زبان های شرق آسیای دانشگاه سانتا باربارای کالیفرنیاست.

کتابنامه

v Uneasy Warriors: Gender, Memory and Popular Culture in the Japanese Army Berkeley: University of California Press, 2007.

v Colonizing Sex: Sexology and Social Control in Modern Japan. Berkeley: University of California Press, 2003.

v Neue Geschichte der Sexualität: Beispiele aus Ostasien und Zentraleuropa 1700-2000. Ed. Franz X. Eder and Sabine Frühstück. Vienna: Turia & Kant, 1999.

v The Culture of Japan as Seen through Its Leisure. Ed. Sepp Linhart and Sabine Frühstück. New York: State University of New York Press, 1998.

v Die Politik der Sexualwissenschaft. Zur Produktion und Popularisierung sexologischen Wissens in Japan 1908–۱۹۴۱ (= Beiträge zur Japanologie 34). Vienna: Institute for Japanese Studies, 1997.

v دلاوران ناآرام: جنسیت، خاطره و فرهنگ مردمی در ارتش ژاپن
v جنس استعمارگر: جنس شناسی و کنترل اجتماعی در ژاپن مدرن
v تاریخ جدید امور جنسی: نمونه هایی از آسیای شرق و اروپای مرکزی ۲۰۰۰- ۱۷۰۰
v فرهنگ ژاپن از نگاه اوقات فراغت آن
v سیاست علوم جنسیت. به منظور تولید و تعمیم علوم جنسیت شناختی
v مردان ژاپنی در حال تفریح
v بازی جنگ: نطامی سازی دوران کودکی در قرن بیستم
منبع:

http://www.history.ucsb.edu/people/person.php?account_id=73 http://www.eastasian.ucsb.edu/faculty/fruhstuck.htm

fruhstuck@eastasian.ucsb.edu