انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

مانیفست پس از ۱۵۰ سال

مانیفست پس از ۱۵۰ سال، لئو پانیچ؛ کالین لیز، ترجمه حسن مرتضوی، تهران- نشر آگاه: ۱۳۷۹

کتاب مانیفست پس از ۱۵۰ سال ، همان گونه که در یادداشت مترجم آمده ، از سالنامه ی Socialist Register و هم چنین از مجله ی مانتلی برای مقاله ی دانیل سینگر و میشل لوی، برگزیده شده است. این کتاب که در سال ۱۳۷۹ توسط نشر آگه به انتشار رسیده در نه مقاله ارائه شده است :

– میراث سیاسی مانیفست/ نوشته ی کالین لیز و لئو پانیچ
– جغرافیای قدرت طبقاتی / نوشته ی دیوید هاروی
– سوسیالیسم«با دیدگانی هوشیار» : پیشرفت توانایی های کارگردان / نوشته ی سام گیندین
– تحولات چپ روسیه و اروپای شرقی / نوشته ی پتر گوان
– آینده را به یاد خواهی داشت؟ مانیفست کمونیست به عنوان شکلی تاریخی و فرهنگی / نوشته ی پتر ازبرن
– تکوین مانیفست / نوشته ی راب بیمیش
– چرا به مانیفستی جدید نیاز داریم؟ / نوشته دانیل سینگر
– جهانی شدن و انتر ناسیونالیسم : مانیفست تا چه حد امروزی است؟ / نوشته میشل لووی
– مانیفست / نوشته ی مارکس و انگلس
:: ::
E-mail: agah@neda.net