انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذ شناسی مطالعات مسکن (۱)

مسکن یکی از مهم ترین جنبه های زندگی همه انسان ها تقریبا در همه جوامع و به ویژه در جهان در حال توسعه است که رشد جمعیتی و در نتیجه نیازهای بالایی به ایجاد سرپناهی برای ساکنان خود دارد. در ماخذ شناسی زیر که در چند بخش ارائه می شود، منابع مهم و در دسترس برای مطالعه در این زمینه عرضه می شود.

۱)احمدیان،رضا:(۱۳۸۸)،بافت شناسی روستایی کشور:معیارهای عام شکل گیری عناصر کالبد روستایی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،تهران.

۲)اهری،زهرا:(۱۳۷۱)،پنجره در طراحی ونگهداری ساختمان،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.

۳) اهری،زهرا:(۱۳۶۷)،مسکن حداقل،وزارت مسکن و شهرسازی مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.

۴)اهری،زهراوامینی جدید،شهلا:(۱۳۷۱)،الگوی ساخت مسکن در شهرهای خوزستان-دفتراول:دزفول،اهواز،خرمشهر،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.

۵)اهری ،زهراوامینی جدید،شهلا:(۱۳۷۵)،تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن،سازمان ملی زمین و مسکن،تهران.

۶)اهری،زهراودیگران):۱۳۷۵)،تحلیل و برنامه ریزی فضایی-مکانی سکونتگاهها برای کاهش خطر زلزله،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،تهران.
۷)اهری،زهرا:(۱۳۸۵)،مکتب اصفهان در شهرسازی.دستورزبان طراحی شالوده شهری،فرهنگستان هنر،تهران.
۸)اهری،زهرا با همکاری سید محسن حبیبی و دیگران:(۱۳۸۵)،شرح جریان های فکری معماری و شهرسازی ایران،دفتر پژوهش های فرهنگی،تهران.
۹)اهری،زهرا:) ۱۳۷۱)،مسکن و جمعیت در شهرک های حاشیه ای تهران،مجله محیط شناسی،شماره ۱۶.
۱۰)اهری،زهرا:(۱۳۸۳)،معنا در معماری غرب،رویکردی پدیدارشناسانه در بررسی تاریخ معماری،مجله خیال،شماره ۱۰.
۱۱)امیری،پیمان:(۱۳۸۴)،در جست و جوی هویت شهری اردبیل،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران.
۱۲)بهروزفر،فریبرز:(۱۳۶۹)،گزارش تحقیقاتی رابطه همسازی تراکم در مسکن و وضعیت تحصیلی کودکان دبستانی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران.
۱۳)بهزاد نسب،جانعلی:(۱۳۷۳)مسکن روستایی در ایران،مجموعه مقالات سمینار توسعه مسکن در ایران ،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران.
۱۴)توفیق،فیروز:(۱۳۸۲)،برنامه ریزی مسکن،سازمان ملی زمین ومسکن معاونت مسکن و برنامه ریزی ،دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن،تهران.
۱۵)حیدر آبادی ،ابولقاسم:(۱۳۸۰)،جمعیت ومسکن،پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی،دانشگاه تهران،دانشکده علوم اجتماعی.
۱۶)خوشفر،غلامرضا:(۱۳۷۵)،کاربرد شاخص های اجتماعی در توسعه مسکن،ماهنامه مسکن وانقلاب شماره ۶۹و۷۰،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.تهران.
۱۷)دارابی،حسن:(۱۳۸۸)،مروری بر تئوری های برنامه ریزی کالبدی،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،تهران.
۱۸)دژکام،ژاله:(۱۳۶۴)،مساله مسکن در ایران،رساله دکترای اقتصاد،دانشگاه تهران ،دانشکده اقتصاد.
۱۹)رستم خانی،پروانه:(۱۳۸۳)،اصول طراحی فضای سبزدر محیط های مسکونی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،تهران.
۲۰)رضوانی ،علیرضا:(۱۳۸۴)،در جست و جوی هویت شهری مشهد،وزارت مسکن و شهرسازی،تهران.
۲۱)رضوی،محمدرضا:(۱۳۸۴)،در جست و جوی هویت شهری سنندج،وزارت مسکن و شهرسازی، تهران.
۲۲)رفیعی سرشکی،بیژن:(۱۳۸۱)،فرهنگ مهرازی(معماری)ایران،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.
۲۳)زنجانی ،حبیب:(۱۳۷۱)،جمعیت و مسکن،مجموعه مقالات جمعیت وتوسعه،انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران،تهران.
۲۴)زنجانی ،حبیب و کتابی،احمد:(۱۳۷۷)،اطلس مسکن ایران۱۳۷۵،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران.
۲۵)زنجانی ،حبیب:(۱۳۷۳)،برآورد نیاز به مسکن در ۲۰سال آینده،مجموعه مقالات سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران،وزارت مسکن و شهرسازی،تهران.
۲۶)زنجانی،حبیب:(۱۳۸۵)،مباحث جمعیتی ایران،روزنامه دنیای اقتصاد ویژه نامه جمعیت کشور،سال پنجم،شماره۲۷.
۲۷)ستار زاده ،داوود:(۱۳۸۵)،بررسی جمعیت شناختی وضعیت مسکن در ایران به تفکیک استان ها،پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جمعیت شناسی،دانشگاه تهران،دانشکده علوم اجتماعی.
۲۸)سرتیپی پور،محسن:(۱۳۸۸)،خانه های روستایی ایران،بنیادمسکن انقلاب اسلامی،تهران.
۲۹)سرتیپی پور ،محسن:(۱۳۸۴)،شاخص های معماری مسکن روستایی در ایران،نشریه هنرهای زیبا،شماره۲۲،دانشکده هنرهای زیبا،دانشگاه تهران.
۳۰)شاهرخ زاده،فردوس:(۱۳۶۸)،مجموعه قوانین ومقررات مورد عمل وزارت مسکن وشهرسازی،شرکت خانه گستر یکم،تهران.
۳۱)طالبی،ژاله:(۱۳۷۵)،راهنمای طراحی معماری ساختمان های بلند مسکونی،مرکزتحقیقات ساختمان ومرکز،تهران.
۳۲)عمرانی ،مرتضی:(۱۳۸۴)،در جست و جوی هویت شهری اصفهان،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران.
۳۳)فرهنگی منش ،ساسان:(۱۳۷۴)،پیش بینی وضع مسکن در نقاط شهری استان گیلان،مجموعه مقالات سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران ،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران.
۳۴)قائم،گیسو:(۱۳۷۱)،مسکن ومعلولین،مرکزتحقیقات ساختمان ومرکز،تهران.
۳۵)قائم،گیسو:(۱۳۶۷)،فضای شهری و معلولین،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز؛بی م.
۳۶)قائم ،گیسو:(۱۳۶۹)،ساختمان های عمومی ومعلولین،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز ،تهران.
۳۷)قاسمی اصفهانی،مروارید:(۱۳۸۳)،اهل کجا هستیم؟(هویت بخشی به بافت های مسکونی)،روزنه ،تهران.
۳۸)لیچفیلد،ناتانیل:(۱۳۶۵)، نقش ارزیابی در روند برنامه ریزی شهریو منطقه ای و تکنیک های رایج آن،قراگزلو،زهره،وزارت مسکن و شهرسازی،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.

۳۹)کسمائی،مرتضی:(۱۳۷۱)،پهنه اقلیمی ایران:مسکن،محیط های مسکونی،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.
۴۰)کسمائی،مرتضی:(۱۳۶۹)،اقلیم ومعماری خوزستان –خرمشهر،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.
۴۱)کوپ،آناتول:(۱۳۶۶)،معماری باز سازی،حبیبی،محسن،وزارت مسکن وشهرسازی،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.
۴۲)کونیگزبرگر،اتو:(۱۳۶۸)،راهنمای طراحی اقلیمی،کسمائی،مرتضی،مرکز تحقیقات ساختمان ومرکز،تهران.
۴۳)محمودی،محمدمهدی:(۱۳۸۸)،توسعه مسکن همساز با توسعه پایدار،دانشگاه تهران،تهران.
۴۴)محمدی، فروزان:(۱۳۷۹)بررسی جمعیت شناختی مسکن در استان های اصفهان و ایلام طی سال های ۱۳۵۵-۱۳۷۵،پایان نامه کارشناسی ارشد جمعیت شناسی،دانشگاه تهران ،دانشکده علوم اجتماعی.
۴۵)مجموعه مقالات سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران،(۱۳۷۳)،وزارت مسکن و شهرسازی ،تهران.
۴۶)مجموعه مقالات سمینار سیاست های توسعه مسکن در ایران،(۱۳۷۵)،وزارت مسکن و شهرسازی،تهران.
۴۷)گونه شناسی مسکن روستایی :ایلام،(۱۳۶۷)،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز،تهران.
۴۸)گونه شناسی مسکن روستایی:چهار محال و بختیاری،(۱۳۶۷)،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز ،تهران.
۴۹)مفتخری نظر پور،طاهره:(۱۳۶۹)،کتابنامه معماری،وزارت مسکن وشهرسازی ،تهران.
۵۰)میر مقتدایی،مهتا:(۱۳۸۵)،هویت کالبدی شهر:مطالعه موردی تهران،مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز ،تهران.
۵۱)وفایی فرد،مهدی:(۱۳۸۴)،در جست و جوی هویت شهری بیرجند،وزارت مسکن وشهرسازی،تهران.