انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذ شناسی بوردیو در زبان فارسی

زندگی نامه

در زبان فارسی زندگی نامه کاملی از بوردیو در دست نداریم. آن چه وجود دارد مقطع هایی از زندگی او است که اغلب پیش از طرح و تقریر اندیشه های او به نگارش در آمده است :

۱-درباره زندگی و آثار بوردیو

نوشته محمد حسین سپهوند، گزارش تحقیق نظری ارائه شه به کلاس نظریه های جدید انسان شناسی ، کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تابستان ۱۳۸۳، ۳۰ صفحه + لوح فشرده. این اثر در (http://fakouhi.com/node/362 ) قابل مشاهده است.

۲- به یاد بوردیو

ژان فرانسوا دورتیه*، ترجمه مرتضی کُتُبی، این متن نخستین بار در نامه انسان شناسی، دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۸۱، صص ۲۲۵-۲۳۴ و برای دومین بار در (http://fakouhi.com/node/343 ) منتشر شد.

۳- درباره آنکه بوردیو بود

ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶

۴ – از دست دادن یک دوست ویک شاهد بی نظیر

ژاک دریدا، این متن در (http://fakouhi.com/node/335 ) قابل مشاهده است.

۵ – بوردیو : شورش‌گری انسانی

احسان نراقی، «اندیشه جامعه» ش ۲۲، اسفند ۱۳۸۰.

۶ – پ‍ی‍ی‍ر ب‍وردو ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‌ پ‍رآوازه‌ ف‍ران‍س‍وی‌ درگ‍ذش‍ت‌
‏ اب‍رار، (۸ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۶.

آثار او
در زبان فارسی آثار کاملی از بوردیو در دست نداریم، بیش از کتابهای او، مقالات بوردیو به فارسی ترجمه شده است :
الف ) کتابها :
۱- نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی
مترجم مرتضی مردیها، تهران : نقش و نگار ,۱۳۸۰، ۳۴۴ص.
این کتاب ترجمه ای است از Raisons pratiques: sur la theorie de l’action
معرفی این کتاب را می توانید در ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
بخوانید ؛ ‌نیز این کتاب در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است : راب‍طه‌ی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار و ع‍ام‍ل‍ی‍ت‌
ناهید ص‍ال‍ح‍ی‌، ‏ ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ش‌ ۷۱، ۷۲، (ش‍ه‍ری‍ور و م‍ه‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۴۸ ـ ۵۲.

۲ – ع‍ل‍م‌ ع‍ل‍م‌ و ت‍ام‍ل‌پ‍ذی‍ری‌
ترجمه ی‍ح‍ی‍ی‌ ام‍ام‍ی، ت‍ه‍ران‌ : مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور۱۳۸۵، ۲۲۴ ص.
این کتاب یکی از آخرین آثار بوردیو است و شامل درس هایی از وی در کلژ دو فرانس درباره تبار شناسی علم می شود. مقدمه این کتاب در (http://fakouhi.com/node/993 ) قابل مشاهده است.

۳ – واژگان بوردیو
نوشته کریستیان شویره ( Chauvire Christiane)، اولیویه فونتن، ژان پیر زرده، ترجمه مرتضی کتبی، تهران : نی ,۱۳۸۵،‌ ۱۵۲ ص. مقدمه این کتاب در (http://fakouhi.com/node/368) قابل مشاهده است. این مقدمه مفصل شامل زندگینامه، طرح اندیشه و کتابشناسی بوردیو است.

‏ ۴ – عکاسی هنرمیان مایه
کیهان ولی‌ نژاد،‏ تهران: دیگر، ۱۳۸۵، ‏ ۲۳۲ ص:مصور
نام اصلی این کتاب چنین است : ‏ Un art moyen: essai sur les usages sociau de
معرفی این کتاب را می توانید در ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶
بخوانید .

ب ) مقالات
‏۱ – م‍ن‍ف‍ع‍ت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‌ ـ م‍ق‍ال‍ه‌ای‌ از پ‍ی‍ر ب‍وردی‍و ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ س‍ال‍گ‍رد درگ‍ذش‍ت‌ او
بابک ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌راد، روزنامه ش‍رق‌، (۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۵.

‏۲ – ی‍اری‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
‏روزنامه ای‍ران‌، (۵ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۳): ص‌ ۸.

۳ – س‍رم‍ای‍ه‌ ج‍دی‍د
ترجمه مرتضی م‍ردی‍ه‍ا، اطلاع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اق‍ت‍ص‍ادی‌، ش‌ ۱۹۱ – ۱۹۲، (م‍رداد و ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۲): ص‌ ۱۷۴ – ۱۸۳.

‏ ۴ – ذوق ه‍ن‍ری‌ و س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ترجمه ل‍ی‍ل‍ی‌ م‍ص‍طف‍وی‌ ، ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ش‌ ۳۰ ، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۷ ): ص‌ ۱۰۶ – ۱۱۳.

‏ ۵ – ت‍ک‍وی‍ن‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اب‌
ترجمه مراد ف‍ره‍ادپ‍ور، ‏ ارغ‍ن‍ون‌، ش‌ ۱۷ ، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۹): ص‌ ۱۴۷ – ۱۶۶.

‏۶ – روی‍اش‍ه‍ر، ب‍ه‍ره‌ک‍ش‍ی‌ ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌
‏ روزنامه ن‍ش‍اط ، (۲ م‍رداد ۱۳۷۸): ص‌ ۷.

۷ – س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
‏روزنامه ت‍وس‍ع‍ه‌، (۶ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۰): ص‌ ۵.

‏ ۸ – ک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ترحمه محمدرضا ف‍رزاد، ‏ ارغ‍ن‍ون‌، ش‌ ۲۰ ، (ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۱): ص‌ ۲۲۷ – ۲۴۵.

۹ – تئوریهای باز تولید اجتماعی در آموزش و پرورش
در «فرهنگ عمومی» ش ۱۶ و ۱۷، زمستان ۱۳۷۸.

۱۰ – ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ ن‍وی‍ن‌ ی‍ا اس‍ت‍ث‍م‍ار ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌
ترجمه مهران ق‍اس‍م‍ی‌، ‏ ی‍اس‌ ن‍و، (۲ ش‍ه‍ری‍ور ۱۳۸۲): ص‌ ۱۰.

۱۱- سیاست جهانی
ترجمه پرویز صداقت، منتشره در : http://fakouhi.com/node/927، اصل این مقاله در سال ۲۰۰۲ منتشر شد.

۱۲ – روشنفکر خبری و متفکر در سایه
نوشته ژان بوورس، نرجمه آزیتا نیکنام، نویسنده این مقاله Jacques BOUVERESSE) ) صاحب کرسی فلسفه در کلژ دو فرانس و نویسنده کتاب “بوردیو ، فاضل و سیاسی” که در ١٧ فوریه از طرف انتشارات آگون در پاریس منتشر می شود، است. این مقاله برگرفته ازاین کتاب است و در (http://fakouhi.com/node/340 ) قابل مشاهده است.

۱۳ – جامعه‌شناسی و ادبیات: آموزش عاطفی فلوبر
در نشریه ارغنون، شماره ۹-۱۰.

‏۱۴ – س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: اع‍ت‍م‍اد، دم‍وک‍راس‍ی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ ک‍ی‍ان‌ ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌؛ت‍رج‍م‍ه‌ اف‍ش‍ی‍ن‌ خ‍اک‍ب‍از، ح‍س‍ن‌ پ‍وی‍ان‌ ،ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ، ۱۳۸۴. ۷۰۴ ص‌ ،
در این کتاب علاوه بر بوردیو از رابرت پاتنام، جیمز کلمن، کلاوس افه، فرانسیسفوکویاما، آلهاندرو پورتس، مایکل ولکاک، کیان تاجبخش و… نیز مقالاتی آمده است.

۱۵ – پیر بوردیو : ورزش و قدرت
ناصر فکوهی، روزنامه شرق، ش۱۴۵، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲
این نوشتار داری ترجمه ای از یکی از آثار بوردیو است ( این مقاله بعدا در فکوهی، ناصر، ۱۳۸۶، پاره های انسان شناسی، تهران، نی ( ص ۴۸- ۵۱ ) به چاپ رسید. )

۱۶ – جوهر نئولیبرالیسم
لوموند دیپلماتیک

ج ) گفتگوها
۱- جوانی: واژه ای بیش نیست
گفتگوی پیر بوردیو و آن ماری متاییه که نخستین بار در کتاب « جوانان و نخستین فرصت شغلی » پاریس، انجمن آژ، ۱۹۷۸، صص. ۵۲۰-۵۳۰ به چاپ رسید و سپس در کتاب بوردیو با عنوان «مسائل جامعه شناسی» ، پاریس ، انتشارات مینویی، ۱۹۸۴(۱۹۹۲) صص. ۱۴۳-۱۵۴ منتشر شده است. قابل مشاهده در (http://fakouhi.com/node/839) و (http://fakouhi.com/node/892) و (http://fakouhi.com/node/939 )

۲ – گفتگوی پیر بوردیو و گونتر گراس
متن این گفتگو در (http://fakouhi.com/node/842 ) و (http://fakouhi.com/node/841 ) قابل مشاهده است.

۳ – اعتراض
مصاحبه کوین اوندن با پی یر بوردیو درباره جنبش های ضدسرمایه داری و مقاومت است که در شماره ۲۴۲ نشریه «Socialist Review» در ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر شده است. منتشره در ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶

د ) گزین گفته ها
هم اکنون در زبان فارسی تعداد قابل توجهی از مفاهیم موجود در اندیشه بوردیو، با تلاش شماری از اندیشمندان و ترجمه دکتر ناصر فکوهی وجود دارد. مترجم این مجموعه در اینباره می نویسد : « بوردیو نه تنها واضع واژگان زیادی در علوم اجتماعی بوده است، بلکه بسیاری از واژگان پیشین را نیز با تعاریف جدید به کار برده است، واژگان بوردیو تاثیر زیادی بر اندیشمندان بی شماری که زیر نفوذ و یا ادامه دهنده راه او بوده اند داشته اند! و از این رو لازم است… برای هر واژه تکه ای از متون بوردیو با استناد دقیق خواهد آمد. ترتیب ترجمه واژگان در حال حاضر الفبایی نیست بلکه با توجه به امکانات مترجم انجام می گیرد…. شکل گرفتن این ”واژه نامه“ نتیجه کار جمعی گروهی بوده است که با عنوان ”لو شان“(میدان) فعالیت می کنند. هدف از تلاش مشترک در این زمینه آن بوده است که مفاهیم مرکزی و یا واژگان متعارفی را که به وسیله پیر بوردیو تعریف و یا بازتعریف شده است، به زبان خود او ترسیم شوند. برخی از این واژه‌ها، علمی، برخی انتقادی یا حتی ”طنز آمیز“… هستند. این واژگان در چشم اندازی رو به تکامل شکل گرفته‌ است و هدفی نهایی نیز داشته است: از خلال این واژگان ما بر آن بوده‌ایم که خوانندگان را به سوی مطالعه آثار این جامعه شناس هدایت کنیم. این واژه نامه به صورت ”پاره های برگزیده“ تهیه شده است و البته در آن انتخاب واژگان و بخش هایی که از بوردیو نقل شده است به وسیله کسانی انجام شده که از گروه هایی بسیار متفاوت ریشه گرفته‌اند: دانشجویان، افراد خود ساخته، سیاست مداران، روزنامه نگاران، مددکاران اجتماعی، دانشگاهیان، معلمان(…) درخواست ما از خوانندگان آن است که این مجموعه را نوعی برداشت حاضر و آماده از بوردیو در نظر نگرفته بلکه به سوی خواندن کامل آثار او بروند(…) این کار جمعی که ما امید داریم در طول زمان ادامه یابد، نوعی قدردانی و تلاش برای تداوم راه جامعه شناسی انتقادی و شخصیتی است که از دست رفتنش تاثیر زیادی بر بسیاری از ما گذاشت. شرکت کنندگان در تهیه این واژه نامه افراد زیر بوده اند: کاترین بسانیه(Catherine Bessagnet)، ریشارد برن(Richard Brun)، اریک شابر(Eric Chabert)، رافائل ده سانتی(Raphael Desanti)، پاتریک دوکره(Patrick Ducray)، مارکو فدی(Marco Fedi)، ژان فرانسوا فستا(Jean Francois Festas)، اگزاویه موله نا(Xavier Molenat)، استفن مولینا(Stephane Molina)، ایو پات(Yve Patte)، مارتین رنو(Martine Rainaud)، مایکل وگتلی(Michael Voegtli)، سیلویا ویلینیک(Sylvia Willynck
مطالب این وازه نامه که تا زمان نگارش این ماخذشناسی به فارسی ترجمه شده است، چنین اند :
http://fakouhi.com/node/333واژه نامه بوردیو –
http://fakouhi.com/node/344واژه نامه بوردیو ( ۲ ) : معرفی تهیه کنندگان فرانسوی واژه‌نامه
http://fakouhi.com/node/345واژه‌نامه بوردیو( ۳ ) : زنان / نولیبرالیسم
http://fakouhi.com/node/347واژه نامه بوردیو ( ۴ ) : سفید پوستان بیچاره
http://fakouhi.com/node/348واژه نامه بوردیو ( ۵ ) : سارتر (ژان پل) ، روشنفکر تام
http://fakouhi.com/node/349واژه نامه بوردیو ( ۶ ) : عشق
http://fakouhi.com/node/350واژه نامه بوردیو ( ۷ ) : ضد روشنفکر گرایی
http://fakouhi.com/node/352واژه نامه بوردیو ( ۹ ) : زبان / دوکسا
http://fakouhi.com/node/353واژه نامه بوردیو (۱۰): دولت
http://fakouhi.com/node/359واژمه نامه بوردیو (۱۱ )- هنرمند
http://fakouhi.com/node/363 واژه نامه بوردیو( ۱۲): سرمایه نمادین
http://fakouhi.com/node/364واژه نامه بوردیو( ۱۳): میدان سیاسی
http://fakouhi.com/node/367واژه نامه بوردیو (۱۴): فرهنگ نامه ها
http://fakouhi.com/node/369واژه نامه بوردیو (۱۵): روشنفکران رسانه ای
http://fakouhi.com/node/838واژه نامه بوردیو (۱۶): ایدئولوژی
http://fakouhi.com/node/843واژه نامه بوردیو (۱۷): خشونت نمادین
http://fakouhi.com/node/840واژه نامه بوردیو (۱۸): حقیقت
http://fakouhi.com/node/998واژه نامه بوردیو ( ۱۹ ) : علم و انقلاب علمی
واژه نامه بوردیو (۲۰): دشنام http://fakouhi.com/node/1026
http://fakouhi.com/node/1034واژه نامه بوردیو(۲۱): جامعه شناسی
http://fakouhi.com/node/1054واژه نامه بوردیو (۲۲): حس مکان خویشتن
واژه نامه بوردیو (۲۳): اقتصاد لیبرالی http://fakouhi.com/node/1106
واژه نامه بوردیو(۲۴): سبک زندگی http://fakouhi.com/node/1153
این واژه نامه به تدریج در حال ترجمه و افزایش است. مدخلهای آتی در این واژه نامه را می توان در ( hhtp://fakouhi.com ) یافت.

ه ) درباره آثار او
۱- مرروری بر کتاب بازتولید اثر پیر بوردیو
نوشته مرتضی منادی،‌ در این نوشتار کتاب « تولید، عناصری برای یک نظریه نظام آموزشی» نوشته پی‌یر بوردیو(به همراه ژان کلود پسرون)، پاریس، انتشارات مینویی، ۱۹۷۰ مورد بررسی قرار گرفته است. این اثر نخستین بار در نامه انسان‌شناسی، دوره اول، شماره سوم، بهار و تابستان منتشر شد و هم اکنون در (http://fakouhi.com/node/346 ) قابل مشاهده است. عنوان این کتاب به زبان فرانسه چنین است :
Reproduction, éléments pour une théorie du système d’enseignement, Pierre Bourdieu, Paris, éd. Minuit 1970

۲ – نقدی بر کتاب وارثان
نوشته دکتر مرتضی کتبی، در نامه انسان‌شناسی، دوره اول، شماره سوم، بهار و تابستان مطالعه کرد.

درباره اندیشه او
الف ) کتابها و فصلهایی از کتابها :
۱- پی یر بوردیو
نوشته ریچارد جنکینز ( Richard Jenkins )، ترجمه حسن چاووشیان ،لیلا جوافشانی، تهران، نی،۱۳۸۵، ۲۷۶ص
( این کتاب در مقاله « بر علیه نقد » مورد بررسی قرار گرفته است. این مطلب نخستین بار در ویژه نامه کتاب روزنامه اعتماد ۱۹ اردیبهشت منتشر شدو سپس در (http://fakouhi.com/node/919 ( منتشر شد. معرفی این کتاب را می توانید در ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ بخوانید .

۲- متفکران بزرگ اجتماعی،
استونز، راب، ترجمه مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، ۱۳۸۱،

۳- تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی
ناصر فکوهی، تهران، نی، ۱۳۸۱، صص ۲۹۷- ۳۰۳، این بخش توصیفی دقیق و علمی از اندیشه بوردیو را ارائه می دهد.

۴ – جامعه‌شناسی پُست مدرنیسم،
نوشته اسکات لش، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز ۱۳۸۳.

ب ) مقالات و سخنرانیها
‏۱- روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ در ن‍ب‍رد ـ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ آرای‌ پ‍ی‌ی‍ر ب‍وردی‍و ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ درگ‍ذش‍ت‍ش‌
‏ روزنامه اع‍ت‍م‍اد م‍ل‍ی‌، (۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۰.

‏۲- رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌، روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ و پ‍ی‍رب‍وردی‍و
جاکوز ب‍وورس‌ ؛ ترجمه آزیتا ن‍ی‍ک‍ن‍ام‌، ‏ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، (۲۶ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۷.

۳ – سرمایه های بوردیو
ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶

‏ ۴ – پ‍ی‍ر ب‍وردی‍و و ک‍وش‍ش‌ ن‍اف‍رج‍ام‌ در ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ س‍طوح‌ خ‍رد / ک‍لان‌
حامد ده‍خ‍دا،‏ رس‍ال‍ت‌، (۲۶ ت‍ی‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۸.

۵ – بوردیو و نظریه عمل
ویژه نامه بوردیو، روزنامه شرق، شماره ۸۶۷، یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶

‏ ۶ – ح‍وزه‌ ت‍ول‍ی‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ر ب‍وردی‍و
محمد رض‍ای‍ی‌، ‏ ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ش‌ ۷۸، (ف‍روردی‍ن‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۵۱ – ۵۵.

۷ – نظریه سرمایه فرهنگی بوردیو
محسن نوغانی، در مجله انجمن جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، ، ۱۳۸۱، پیش شماره ۱، تابستان.

‏۸ – دو ت‍ل‍ق‍ی‌ از س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ـ ت‍م‍ای‍ز و اش‍ت‍راک‍ات‌ ب‍وردی‍و و پ‍وت‍ن‍ام‌
مارتی س‍ی‍س‍ی‍ان‍ی‍ن‌، ترجمه محمدرضا غ‍لام‍ی‌، ‏ ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، (۸ خ‍رداد ۱۳۸۴): ص‌ ۱۱.

‏۹ – ب‍وردی‍و، ع‍ل‍ی‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر ی‍گ‍ان‍ه‌
سارا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، (۲۳ خ‍رداد ۱۳۸۳): ص‌ ۷.

۱۰ – بوردیو علیه وارثان
سارا شریعتی، متن سخنرانی خانم شریعتی در همایش یکروزه « بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی» است که در ۲۱ آبان ۱۳۸۵ در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ارائه شد. متن این سخنرانی در (http://fakouhi.com/node/354 ) قابل مشاهده است.

۱۱ – ب‍وردی‍و : اف‍س‍ون‌زدای‍ی‌ از ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌
سارا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ای‍ران‌، (۲۴ ت‍ی‍ر ۱۳۸۲): ص‌ ۸.

‏ ۱۲ – ب‍وردی‍و و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر
سارا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ش‍رق‌، (۲۲ آب‍ان‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۸.

‏ ۱۳ – ت‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ر دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ پ‍ی‌ی‍ر ب‍وردی‍و در ب‍اب‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍ن‍ر
سارا ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ‏ ای‍ران‌، (۱۴ آب‍ان‌ ۱۳۸۴): ص‌ ۱۰.این مطلب را همچنین می توان در http://www.isa.org.ir/NewsDes.jsp?NewsID=fhcg-ulyq-gddo مشاهده کرد.

۱۴ – ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا و ب‍ازار
ریچارد ش‍وس‍ت‍رم‍ن‌،آدی‍ن‍ه‌، ش‌ ۱۳۹ ، (م‍رداد ۱۳۷۸): ص‌ ۵۲ – ۵۴.

۱۵ – نگاهی بر اندیشه پیر بوردیو
ترجمه یحیی امامی، قابل مشاهده در (http://fakouhi.com/node/358 )

۱۶ – ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اس‍ت‌ ـ ب‍ه‌ ی‍اد پ‍ی‍ر ب‍وردی‍و
لوئیک وکان، ترجمه شیرین جلالی، ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ش‌ ۸۱، (ت‍ی‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۵۵ – ۵۸.

‏ ۱۷ – خروج از برج عاج : ساختمان ذهنی و زمینه، از نگاه بوردیو
مهر علی ناییجی، ‏ همشهری ، ۲ شهریور ۱۳۸۵: : ص ۱۱

۱۸ – پرسش بوردیو از جامعه شناسی دین
سارا شریعتی، این مطلب نخستین بار در روزنامه شرق ( ویژه نامه بوردیو ، ۶ خرداد به چاپ رسیده و سپس در پایگاه اطلاع رسانی دکتر فکوهی (http://fakouhi.com/node/954 ) منتشر شد.

۱۹ – بوردیو و سقوط سیاست
این مطلب ابتدا در ویژه نامه بوردیو روزنامه شرق روز یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۶ به انتشار رسید و سپس در (http://fakouhi.com/node/913 ) منتشر شد.

۲۰ – نگاهی بر جامعه شناسی پیر بوردیو با تاکید بر حوزه سیاسی و جهانی شدن
ناصر فکوهی، متن سخنرانی در دوره آموزشی یکساله حزب مشارکت، در بخش مباحث مربوط به جامعه و جامعه شناسی در نشست ششم: نظریه پردازان متاخر جامعه شناسی به تاریخ روز پنجشنبه ۹ آذر ۱۳۸۵ در تهران. متن این سخنرانی در (http://fakouhi.com/node/357 ) قابل مشاهده است.

۲۱ – پیر بوردیو : ورزش و قدرت
ناصر فکوهی، روزنامه شرق، ش۱۴۵، ۱۷ اسفند ۱۳۸۲. این مقاله بعدا در فکوهی، ناصر، ۱۳۸۶، پاره های انسان شناسی، تهران، نی ( ص ۴۸- ۵۱ ) به چاپ رسید.

۲۲ – بوردیو: پرسمان دانش و روشنفکری
ناصر فکوهی، قابل مشاهده در(http://fakouhi.com/node/366) و ( http://fakouhi.com/node/365 )
این مقاله نخستین بار در آخرین شماره مجله علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دوره دوم شماره ۱، بهار ۱۳۸۴ به چاپ رسیده است.

۲۳ – بازتولید اشرافیت دولتی در دولت ملی
ناصر فکوهی، متن بخشی از سخنرانی ای است که در چارچوب میز گردی درباره نظریه دولت رفاه در نزد بوردیو در روز یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۵ در دانشکده علوم اجتماعی تالار ابن خلدون برگزار گردید. این متن در (http://fakouhi.com/node/356 ) قابل مشاهده است.

۲۳ – اندیشه اجتماعی پیر بوردیو
ناصر فکوهی، قابل مشاهده در (http://fakouhi.com/node/336 )

۲۴ – نظریه انسان شناسی ادبی بوردیو
شهرام پرستش، قابل مشاهده در (http://fakouhi.com/node/360 ) و (http://fakouhi.com/node/361 )
متن حاضر گزارش سخنرانی شهرام پرستش، عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، در جلسه گروه علمی – تخصصی انسان شناسی فرهنگی انجمن جامعه شناسی ایران است.

۲۵ – رسانه‌های گروهی، روشنفکران و پیر بوردیو
لوموند دیپلماتیک، آوریل ۲۰۰۴.

۲۶ – روش شناسی انتقادی : نگاه بوردیو به جهانی شدن
ولی الله رمضانی، قابل مشاهده در ( http://fakouhi.com/node/1009 )

۲۷ – جامعه شناسی یک ورزش رزمی است
گفتگو با پیر کارل درباره فیلم او از زندگی پیر بوردیو. قابل مشاهده در (http://fakouhi.com/node/1074 ) و (http://fakouhi.com/node/1080 )

۲۸ – سرمایه اجتماعی، بینش سبز، سال دوم، شماره ۱۵، بهمن ۱۳۸۱.
محسن رضایی

ج ) مقالات و پایان نامه هایی که از اندیشه های نظری بوردیو در تحلیل های اجتماعی سود برده اند‌ :
۱- ع‍ادت‌واره‌ه‍ای‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‍ی‌ ـ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ در ای‍ران
امین ب‍زرگ‍ی‍ان‌،روزنامه ش‍رق‌، (۲۵ آب‍ان‌ ۱۳۸۳): ص‌ ۶.

‏ ۲ – ادب‍ی‍ات‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی
علیرضا ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌، ‏ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌، (۱۵ اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۱): ص‌ ۷.

۳ – بازخوانی مفهوم طبقه در ایران
بابک حقیقی‌راد،‌ روزنامه ‏ شرق ، ۱ مرداد ۱۳۸۵: : ص ۲۰

۴ – ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش
حسین ده‍ق‍ان‌،‏ رش‍د آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، ش‌ ۲۲، (۱۳۸۲): ص‌ ۳۲ ـ۳۷.

۵ – ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ ب‍از ت‍ول‍ی‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در آم‍وزش‌ و پ‍رورش
محمود ش‍ارع‌پ‍ور، مجله ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ش‌ ۱۶، ۱۷ ، (زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۷۸): ص‌ ۴۱ – ۵۲.

‏ ۶ – روزگ‍ار دش‍وار روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ دی‍ن‍ی
محمدجواد غ‍لام‌رض‍اک‍اشی، روزنامه ای‍ران‌، (۲۸ م‍ه‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۸. و (۲۹ م‍ه‍ر ۱۳۸۳): ص‌ ۸.

۷ – ماموریت جامعه شناسی
کورش فخرطاولی، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌ م‍اه‌، س‍ال‌ ۱، ش‌ ۱۲ ، (اس‍ف‍ن‍د ۱۳۸۰): ص‌ ۶۹،‌

‏ ۸ – ب‍ازی‌ ب‍رچ‍س‍ب‍ه‍ا
مرتضی م‍ردی‍ه‍ا، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌ م‍اه‌، ش‌ ۹ ، (آذر ۱۳۸۰): ص‌ ۶۱.

۹ – تاملی در موانع ﭘنهان آموزش جامعه شناسی هنر در ایران با تکیه بر نظریات بوردیو
سارا شریعتی، این مقاله در (http://fakouhi.com/node/341 ) قابل مشاهده است.

۱۰ – فرسایش اجتماعی و پیامدهای آن.
محمد شارع پور، نامه انجمن جامعه شناسی ایران (ویژه‌نامه دومین همایش مسایل اجتماعی ایران) شماره ۳، ۱۳۸۰.

۱۱ – اثر اینترنت بر روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان در شهر تهران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]
نگارش میهن شیخ انصاری، استاد راهنما منصور وثوقی ؛ استاد مشاور رضا فاضل، ( کارشناسی ارشد ) : علوم اجتماعی٬ گرایش پژوهشگری، تهران، ۱۳۸۴، دانشگاه آزاد اسلامی٬ واحد تهران شمال٬ دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی٬ ۲۸۹ ورق، دارای چکیده به فارسی و انگلیسی، کتابنامه : ص. ۲۸۱ – ۲۸۵،‌
متن چکیده : « روش نمونه گیری به صورت خوشه ای می باشد که در آن نوجوانان منطقه ۱۴ آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق تاثیر اینترنت بر روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیات تحقیق براساس چند نظریه مطرح شده می باشد. الف : نظریه کاستلز » در مورد جایگاه رسانه های و نظریات وابستگی و فرضیه شکاف آگاهی در مورد اثر رسانه ها « ب : نظریه زیمل » در مورد کلاشهرها و نظریه شبکه . ج : نظریه گیدنز » در مورد روابط اجتماعی « د : نظریه بوردیو » در مورد علائق و سلایق « که شامل سه فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی است. فرضیه های اصلی : ۱. اینتر نت روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان را گسترش می دهد که این این فرضیه اثبات شده است. ۲. اینترنت روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان را با خانواده تضعیف می کند که این فرضیه اثبات نشد ولی ضریب پیرسون آن منفی است. ۳. اینترنت روابط اجتماعی و فرهنگی نوجوانان را با دوستان و همسالان افزایش می دهد اثبات شد. فرضیه فرعی : ۱. اینترنت باعث افزایش روابط نوجوانان با دوستان غیر همجنس خود می شود که این فرضیه اثبات شد.‬ »

د ) نشستها وکنفرانسها
نشست «بوردیو: از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی»
روز یکشنبه بیست و یک آبان ۱۳۸۵ در دانشکدهء علوم اجتماعی دانشگاه تهران نشستی توسط انجمن علمی گروه برنامه‌ریزی اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد که عنوان آن «از دولت رفاه تا اشرافیت دولتی: با توجه به اندیشه‌های پیر بوردیو» بود. در این نشست علی‌اصغر سعیدی، استاد برنامه‌ریزی‌دانشگاه تهران; ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و سارا شریعتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، به بحث و تبادل نظر دربارهء آثار و اندیشه‌های این جامعه‌شناس فرانسوی پرداختند. گزارش این نشست به قلم سعید راعی در روزنامه سرمایه ۲۷ آبان ۱۳۸۵ به چاپ رسید و سپس در (http://fakouhi.com/node/355 ) منتشر شد.

نکته : در پایگاه اطلاع رسانی جناب آقای دکتر فکوهی (hhtp://fakouhi.com ) صفحه ای قرار دارد که به طور مستمر به انتشار آثاری درباره بوردیو می پردازد. در آینده به احتمال بسیار می توان آثار دیگری درباره بوردیو در آن پایگاه یافت.