انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذ شناسی انسان شناسی شهری (شهر یزد )

با توجه به انباشت علمی که از دوران گذشته آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است نیازی ضروری است که نوعی کتاب شناسی در زمینه های گوناگون علمی به صورت تخصصی ارائه شود تا کمکی باشد بر پژوهش های علمی به گونه ای که دیگر هیچ چیزی از صفر آغاز نگردد. در زمان کنونی به دلیل رشد سریعی که در زمینه های علوم انسانی و اجتماعی در تولید آثار علمی پدید آمده بالاخص رشته هایی مانند انسان شناسی که به شکل بین رشته ای فعالیت می نمایند حتما باید به این مهم پرداخته شود.

در انسان شناسی نیز زیرشاخه هایی مانند انسان شناسی شهری وجود داشته که در ارتباط با معماری و شهرسازی است اما عکس معماری و شهرسازی که در ایران با قوت عمل می کند ، نوپاست و نیازمند انباشت علمی که باید به ثبت نیز برسد . ناگفته نماند که اطلاعات بسیار غنی ای در زمینه ی شهری و شهرهای ایران وجود داشته که می تواند در مطالعات انسان شناسی شهری به عنوان مقدمه و پیش درآمد مفید فایده باشد. بنابراین ما در ابتدا ، کار را از بخش مطالعات شهری آغاز کرده و سپس در زیربخش مطالعات شهری ، اطلاعات عمومی مانند تاریخ شناسی ، جغرافیا و زمین شناسی ، جمعیت شناسی ، ویژگی های اقتصادی و اجتماعی ، شرایط فرهنگی و آداب و رسوم آورده می شود . اما کتابشناسی مذکور تنها به اطلاعات اسنادی نظیر کتاب محدود نشده و به مقالات علمی ، رساله ی دانشجویی و فیلم شناسی و NGO ها نیز می پردازد . البته شهر مورد نظر یزد است که در بخش مطالعات شهری معرفی گردیده سپس اطلاعات تخصصی با نگاه هایی که از زاویه های گوناگون در زمینه ی انسان شناسی شهری به آن شده ارائه می گردد.

برای مطالعه این مطلب در زیر کلیک کنید:

۱۶۷۷۳