انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۹)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش نهم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ابونیاعمران، فرحناز (۱۳۸۶)، مانی، مزدک، شلفین

احمدی، داریوش (۱۳۸۶)، دنیای ناشناخته‌ی هخامنشیان، جوانه توس

آخته، ابوالقاسم (۱۳۸۵)، کوروش کبیر، درسانشر پیشرو

آدمیت، فریدون (۱۳۸۶)، تاریخ فکر: از سومر تا یونان و روم، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم

اسدبگی، حافظ (۱۳۸۵)، منابع و آثار باستانی ایران قبل از اسلام، برکت کوثر

اعتمادسرابی، هاشم (۱۳۸۴)، اسکندر مقدونی در دو چهره تاریخ و ادب، مهر دامون

اقبال، فرشید (۱۳۸۵)، ایران باستان در یک نگاه، اقبال
بیژن‌پور، علی‌اصغر (۱۳۸۵)، کوروش هخامنشی، اقبال
پاتس، دانیل (۱۳۸۵)، باستان‌شناسی ایلام، مترجم: زهرا باستی، تهران: سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)
پوررضا، رسول (۱۳۸۶)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان
چایلد، ویر گوردون (۱۳۸۶)، آریایی‌ها، مترجم: محمدتقی فرامرزی، تهران: نگاه
چولوخادزه، الکساندر (۱۳۸۴)، فهرست اسناد آرشیو‌های گرجستان درباره تاریخ ایران (اسناد فارسی)، مترجم: گودرز رشتیانی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، اردشیر اول، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، اردشیر دوم، اردشیر سوم ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، خشایارشا ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، داریوش بزرگ ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، داریوش دوم ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، داریوش سوم ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، کمبوجیه ، تهران: ابریشمی‌فر
خزاعی، رعنا (۱۳۸۴)، کورش کبیر ، تهران: ابریشمی‌فر
خلیلی، عباس (۱۳۸۵)، کوروش بزرگ (بنیان‌گذار دولت هخامنشی)، تهران: موسسه انتشارات نگاه
رستمی، محبوبه، فرودی نژاد، طاهره (۱۳۸۳)، کوروش، کودکی، پادشاهی، تهران: راهگشا
روحی، مسعود، مبارکه، بهنام (۱۳۸۵)، تمدن و فرهنگ ایران پیش از اسلام، فروهر
زارع، مهدی، برومندی، غلامرضا (۱۳۸۶)، آوای پارسه: الکساندر مقدونی؛ حقایق ناگفته تاریخ، نوید
زاهدی‌مطلق، ابراهیم، نساجی، امیر (۱۳۸۵)، آریو برزن، مدرسه
سلطانی‌‌نژاد، مهدی (۱۳۸۵)، منم کوروش، پادشاه هخامنشی، دعوت
شفا، شجاع‌الدین، سمسار، مهدی (۱۳۸۵)، ایران در اسپانیای مسلمان، گستره
صبوری‌فر، فرهاد (۱۳۸۵)، روابط ایران و یهود در دوره هخامنشیان، نیکتاب
صفی‌زاده، فاروق (۱۳۸۶)، پاسخ به تاریخ (پاسخی به فیلم ضدایرانی ۳۰۰ از نگاه تاریخ و متون باستانی)، پیام آپادانا
طالع، هوشنگ (۱۳۸۶)، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کهن، سمرقند، چاپ دوم
طهوری، مهروش، بیدقی، حمیدرضا (۱۳۸۵)، ایران باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان، تهران: محراب قلم
عزتی، امید (۱۳۸۴)، کوروش مسیح باستان، امید مهر
فرشادمهر، ناهید (۱۳۸۵)، کورش هخامنشی: بنیان‌گذار ایران پهناور، نشر محمد
فرشادمهر، ناهید (۱۳۸۶)، داریوش هخامنشی، محمد (ص)
کریمی‌حاجی‌خادمی، مازیار، زندیه، حسن (۱۳۸۴)، تاریخ ایران دوره اسلامی، موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی ‌رهپویان ‌شریف
کریمی‌حاجی‌خادمی، مازیار، زندیه، حسن (۱۳۸۴)، ایران باستان، موسسه‌فرهنگی‌انتشاراتی‌رهپویان‌شریف
کللی، قیصر (۱۳۸۶)، دومین منجی: نقدی بر کتاب دوازده قرن سکوت (برآمدن هخامنشیان)، پایان
گروه نویسنگان (۱۳۸۶)، سفر به ایران باستان، مترجم: کامیار جولایی، جویا، چاپ دوم
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۵)، کهن دیار: مجموعه آثار ایران باستان در موزه‌های بزرگ جهان، تهران: سبزان
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۶)، نوروزنامه: پنجاه گفتار در زمینه پژوهش‌های ایرانی، نوید
منشی، اشرف (۱۳۸۴)، عشق مهرگانی: جشنها و آیینهای مردم ایران و دوران باستان، تهران: موسسه فرهنگی انتشاراتی خاتم
واقف، حسن (۱۳۸۶)، کوروش بزرگ: پادشاهی که از نو باید شناخت: که بود؛ از کجا آمد، پرسمان
ویلهلم، ولفگانگ (۱۳۸۵)، کورش کبیر حکمران جهان، مترجم: کریم طاهرزاده‌بهزاد، تهران: دنیای کتاب
یانگ، کایلر، گیرشمن، رومن (۱۳۸۵)، ایران باستان: پیشاتاریخ، عیلامیان، هخامنشیان، سلوکیان، پارتیان، ساسانیان، مولی
یونگ، پیتریولیوس (۱۳۸۵)، پادشاه پارسی داریوش یکم، مترجم: داود منشی‌زاده، تهران: نشر ثالث