انسان شناسی و فزهنگ
انسان شناسی، علمی ترین رشته علوم انسانی و انسانی ترین رشته در علوم است.

ماخذشناسی باستان شناسی ایران (۸)

شناخت و آگاهی از آثار و کتابهای چاپ شده یک حوزه علمی در یک کشور می تواند به راستی گویای تاریخ رشد و گسترش آن حوزه در آن سرزمین باشد. از این رو قصد بر آن است که برای شناخت بهتر تاریخ فرهنگی باستان شناسی در ایران به تدریج به معرفی کتابهای چاپ شده در این زمینه در ایران بپردازیم. بخش هشتم ماخذشناسی باستان شناسی ایران در زیر ارائه می گردد:

ابریشمی، فرشاد، ابریشمی، آتوسا (۱۳۸۴)، کورش کبیر: حقیقت تاریخ، ابریشمی‌فر

احدی، مرتضی (۱۳۸۴)، بررسی تاریخ ایران باستان، انتشاراتی فروهر

امیری‌تبار، علی (۱۳۸۴)، موانع توسعه در سرزمین آریائیان: پیدایش جهان

باتلر، جان‌کریس(۱۳۸۸)، جریان تاریخ (دوره پیش از تاریخ)، مترجم: ناصر حامدنی، رقیه نظری، تهران: جهاد دانشگاهی

بدیع، امیرمهدی، ثاقب‌فر، مرتضی، روح‌بخشان، عبدالمحمد (۱۳۸۳)، یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ، تهران: توس و مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها

بهزادی، رقیه (۱۳۸۲)، آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران، تهران: طهوری

پاینده‌فر، حامد (۱۳۸۷)، تمدن و هنر دیرین، آشتی
پیاتروفسکی، باریس‌باریوویچ (۱۳۸۳)، اورارتو، مترجم: رشید برناک، اندیشه نو
چهرازی، زهره، سولی، رخساره (۱۳۸۴)، هخامنشیان: داریوش بزرگ، فاتحان راه دانش
حقیقت، عبدالرفیع (۱۳۸۴)، حکومت جهانی ایرانیان از کوروش تا آریوبرزن، کومش
حیدری‌نیا، صادق (۱۳۸۴)، منم کوروش، شاه جهان، مهرراوش
خانیان، جمشید (۱۳۸۲)، آریایی‌ها، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
دیویدیسن، ماری‌ترز (۱۳۸۳)، به دنبال اسکندر، مترجم: شورا منزوی، کریستیان هاینریش ، تهران: ققنوس
رجبی، پرویز، عادلفر، باقرعلی (۱۳۸۴)، تاریخ ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، تهران: دانشگاه پیام نور
رجبی، پرویز، نصیری، محمدرضا (۱۳۸۳)، تاریخ ایران: ایلامیها و آریاییها تا پایان دوره هخامنشی، تهران: دانشگاه پیام نور
رستمی، محبوبه (۱۳۸۴)، اردشیر بابکان: بنیان‌گذار سلسله ساسانیان، زروان
سرخی، محمد (۱۳۸۲)، نبردهای ایران و روم، واژه ‌آفرین
شعبانی، رضا (۱۳۸۲)، داریوش بزرگ، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
صفی‌زاده، رضا (۱۳۸۴)، جنگاوران ایران باستان، بوره‌که‌یی
فتاحی، حسین (۱۳۸۲)، نبرد کوناکسا، تهران: مدرسه
فرشباف‌ابریشمی، حمید (۱۳۸۴)، ایران هخامنشی، ابریشمی‌فر
فره‌وشی، بهرام (۱۳۸۳)، جهان فروری: بخشی از فرهنگ ایران کهن، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
فریس، جولی، نیکولاس، جو، استود، جاناتان (۱۳۸۷)، هر روز زندگی در جهان باستان، پیام آزادی
قدیانی، عباس (۱۳۸۴)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره آریاها و مادها، فرهنگ‌ مکتوب
قدیانی، عباس (۱۳۸۴)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلوکیان و اشکانیان، فرهنگ‌ مکتوب
قدیانی، عباس (۱۳۸۴)، تاریخ، فرهنگ و تمدن ایران در دوره هخامنشیان ، فرهنگ‌ مکتوب
کالیکان، ویلیام (۱۳۸۴)، باستان‌شناسی و تاریخ هنر در دوران مادی‌ها و پارسی‌ها، مترجم: گودرز اسعدبختیار، پازینه
کریستن‌سن، آرتورامانوئل (۱۳۸۴)، کاوه آهنگر و درفش کاویانی، مترجم: منیژه احدزادگان‌آهنی، تهران: طهوری
کوک، جان‌منیوئل (۱۳۸۴)، شاهنشاهی هخامنشی، مترجم: مرتضی ثاقب‌فر، تهران: ققنوس
گزنفون (۱۳۸۳)، لشکرکشی کوروش، یا، بازگشت ده‌هزار نفر، مترجم: وحید مازندرانی، دنیای کتاب
گزنفون (۱۳۸۴)، بازگشت ده‌هزار یونانی، مترجم: حسینقلی سالور؛ مسعود سالور، اساطیر
گوبینو، ژوزف‌آرتور (۱۳۸۷)، تاریخ ایرانیان: دوره باستانی، مترجم: ابوتراب خواجه‌نوریان، تهران: ثالث
گوبینو، ژوزف‌آرتور(۱۳۸۳)، شکوه ایرانیان، مترجم: رضا مستوفی، تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور
لطف‌الله، داود (۱۳۸۲)، اسکندر مقدونی، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
لمب، هرولد (۱۳۸۲)، کوروش کبیر، مترجم: صادق رضازاده‌شفق، تهران: نشر علم
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۳)، از کورش کبیر تا داریوش کبیر، تهران: سبزان
محمدپناه، بهنام (۱۳۸۸)، اسرار تمدن‌های باستانی بین‌النهرین، تهران: سبزان
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۴)، جشن‌های مهرگان و سده: همراه با فرضیه‌های نجوم‌شناسی پیرامون آنها، تهران: پژوهش‌های ایرانی
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۴)، راهنمای زمان جشن‌ها و گردهمایی‌های ملی ایران باستان، تهران: پژوهش‌های ایرانی
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۴)، ایران سرزمین همیشگی آریاییان: مهاجرت‌های آریاییان و چگونگی آب و هوا و دریاهای باستانی ایران، تهران: پژوهش‌های ایرانی، چاپ دوم
مرادی‌غیاث‌آبادی، رضا (۱۳۸۴)، بیستون: کتیبه داریوش بزرگ، تهران: پژوهش‌های ایرانی، چاپ دوم
مزینانی، محمدکاظم (۱۳۸۲)، داریوش هخامنشی، تهران: ‌انتشارات ‌مدرسه
مهاجری‌نژاد، عبدالرضا (۱۳۸۴)، تاریخ ماد (از دیدگاه باستانشناسی)، سمیرا
مهجوری، عصمت (۱۳۸۳)، کورش، عروج‌نور
میرسعیدی، نادر، سادات‌اشکوری، کاظم (۱۳۸۲)، ایران باستان، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی
هاشمی، علیرضا (۱۳۸۳)، کتاب‌شناسی پرستش مهر، طلوع‌ دانش، چاپ دوم
هردمن، شارلوت، استیل، فیلیپ، تامس، ریچارد (۱۳۸۸)، تاریخ مصور جهان دنیای باستان، تهران: نشر نی
هرودوت (۱۳۸۴)، تاریخ هرودت، هادی هدایتی، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم
هینتس، والتر (۱۳۸۳)، دنیای گمشده عیلام، مترجم: فیروز فیروزنیا، منصوره کاویانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم
وثوقی، محمدباقر، خسروبیگی، هوشنگ (۱۳۸۳)، بررسی منابع و مآخذ تاریخ ایران پیش از اسلام (رشته تاریخ)، تهران: دانشگاه پیام نور